Gebruikersovereenkomst

Ingangsdatum: 25 mei 2023

Deze webpagina vormt een bindend juridisch document en zijn de Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "Overeenkomst") voor onze video-chat applicatie — CooMeet (hierna te noemen "Applicatie"). De term "Applicatie" omvat en verwijst ook naar websites https://coomeet.com.

DEZE OVEREENKOMST BEVAT AFWIJZINGEN VAN GARANTIE EN ANDERE BEPALINGEN DIE ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U BEPERKEN. U DIENT DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG EN IN HUN GEHEEL TE LEZEN VOORDAT U DE APPLICATIE GEBRUIKT, AANGEZIEN HET GEBRUIK VAN, DE TOEGANG TOT EN/OF HET BLADEREN DOOR DE APPLICATIE BETEKENT DAT U DEZE VOORWAARDEN AANVAARDT. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ELKE HIERIN OPGENOMEN VOORWAARDE, DIENT U DE APPLICATIE ONMIDDELLIJK TE VERLATEN EN DEZE NIET VERDER TE GEBRUIKEN, TE OPENEN EN/OF TE DOORZOEKEN.

1. Algemene informatie over de overeenkomst

1.1. Waarover gaat dit document?

Gebruikersovereenkomst (hierna te noemen de "Overeenkomst") is een overeenkomst tussen u ("U") en DSM Cyprus Services LTD ("Bedrijf", "Wij"). Het registratienummer: HE 432303. Het geregistreerde kantoor van het bedrijf is gevestigd op: Naxou 1, 1st floor, flat/office 103, Strovolos, 2043, Nicosia, Cyprus.

De overeenkomst beschrijft de relatie met betrekking tot het gebruik van de coomeet.com, CooMeet applicaties en widgets op verschillende websites (hierna gezamenlijk aangeduid als "Applicatie"). De overeenkomst regelt uw relaties met het Bedrijf, en stelt ook de algemene regels vast voor relaties tussen gebruikers van de Applicatie ("Gebruikers").

1.2. Juridische aard van de overeenkomst

De juridische aard van de Overeenkomst maakt deze tot een licentieovereenkomst tussen U en het Bedrijf. Het Bedrijf (licentiegever) verleent aan U (licentiehouder) het recht gebruik te maken van de interface van de Applicatie en de softwarefuncties daarvan, zodat U in de loop van Uw communicatie de informatie die door U en andere Gebruikers in de Applicatie is geplaatst, kunt overdragen en reproduceren. De overeenkomst wordt gesloten voor de gehele duur van het gebruik van de Applicatie.

De Overeenkomst voorziet niet in sublicentierechten. U bent niet gerechtigd uw rechten uit hoofde van de Overeenkomst aan derden over te dragen.

Door het sluiten van de Overeenkomst bent u alleen gerechtigd te handelen als natuurlijke persoon. Het is niet mogelijk een rekening te registreren voor rechtspersonen en andere verenigingen.

1.3. Andere bindende documenten

De integrale onderdelen (bijlagen) van de Overeenkomst zijn het Privacybeleid en de Regels voor communicatie op de site. Aanvaarding van de Overeenkomst betekent aanvaarding van alle integrale onderdelen ervan. In geval van conflict tussen de delen van de Overeenkomst heeft het belangrijkste deel van de Overeenkomst de grootste rechtskracht.

1.4. Aanvaarding van de overeenkomst

Deze Overeenkomst en haar integrale onderdelen bevatten belangrijke bepalingen, waaronder, maar niet beperkt tot, onze aansprakelijkheid jegens U. Het inloggen op de Applicatie, het gebruik ervan of het bekijken van de informatie erin houdt de aanvaarding in van alle voorwaarden van de Overeenkomst, daarom dient U deze zorgvuldig te lezen. Indien U niet akkoord gaat met enige voorwaarde van de Overeenkomst, dient U de Applicatie onmiddellijk te sluiten en elk gebruik ervan te staken. Indien u nog vragen heeft over de Overeenkomst, neem dan contact op met het Bedrijf voor opheldering.

2. Registratie in de toepassing. Soorten rekeningen

2.1. Algemene eisen voor de gebruikers

 • U heeft het recht de Overeenkomst te sluiten en de Applicatie te gebruiken indien gelijktijdig aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • U bent volledig capabel en in een gezonde mentale staat;
 • U bent niet onder invloed van alcohol, drugs of pillen die bijwerkingen hebben op uw geestelijke toestand;
 • U bent ouder dan 18 jaar en hebt de in uw land vastgestelde meerderjarigheid bereikt.

Het Bedrijf heeft het recht aanvullende eisen te stellen aan Gebruikers, waaronder eisen ten aanzien van locatie, leeftijd en andere.

2.2. Registratie

Tijdens de registratie in de Applicatie maakt u een persoonlijke account aan. Er zijn twee soorten accounts beschikbaar in de Applicatie: een vrouwenaccount ("Meisje") en een mannenaccount ("Man"). U hebt het recht slechts één account te registreren dat overeenkomt met uw biologische geslacht.

Let op: bij aanmelding bij de Applicatie maakt het systeem automatisch een foto van de Gebruiker (hierna te noemen de "Avatar") en gebruikt deze voor het profiel van de Gebruiker. De Gebruiker kan de Avatar te allen tijde wijzigen via zijn persoonlijke account van de Applicatie. Het is ten strengste verboden foto's van andere mensen als Avatar te gebruiken — anders wordt uw Avatar als misleidend gekwalificeerd.

2.3. Informatie op de rekening

Tijdens de registratie dienen de gebruikers hun contactgegevens op te geven. Meisjes dienen hun paspoortgegevens op te geven. Meisjes zijn verplicht het Bedrijf te informeren in geval van een wijziging van de paspoortgegevens binnen zeven dagen na de wijziging.

2.4. Naam verbod

Het bedrijf heeft het recht Uw registratie onder een bepaalde naam te weigeren, of de naam of afbeelding in de Aanvraag te gebruiken indien:

 • U probeert u voor te doen als een ander persoon;
 • De afbeelding of naam is beschermd (o) als een object van exclusieve rechten;
 • De naam een link bevat naar een bron van derden (waaronder sociale netwerken) of reclame (waaronder reclame van een concurrerende bron);
 • De naam geeft de minderjarige leeftijd van de drager aan;
 • De naam roept op tot handelingen die in de Applicatie verboden zijn;
 • De naam of afbeelding van vulgair of beledigend voor de leden.

2.5. Verzoek om aanvullende informatie

Het is ons toegestaan U om aanvullende informatie te vragen met betrekking tot Uw leeftijd, naam en andere registratiegegevens. Indien U weigert ons dergelijke informatie te verstrekken, hebben wij het recht de Overeenkomst met U te beëindigen en U te verbieden de Applicatie te gebruiken.

2.6. Het gebruik van de applicatie: Beveiligingsmaatregelen

Tijdens het registratieproces moet u een wachtwoord en bepaalde accountinformatie opgeven waarmee u toegang krijgt tot onze Applicatie en/of Diensten. U stemt ermee in de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en accountgegevens te bewaren.

U erkent ook dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor de veiligheid van het apparaat dat u gebruikt om verbinding te maken met het internet.

3. Communicatie in de toepassing

3.1. Inhoud

Communicatie tussen Gebruikers vindt plaats via video door het uitzenden (downloaden) van eigen audiovisuele inhoud naar de Applicatie. Gebruikers mogen ook tekst en andere informatie uploaden naar hun account in de Applicatie. Alle audiovisuele werken, alsmede teksten en andere informatie die U downloadt of uitzendt in de Applicatie worden verder gezamenlijk aangeduid als "Content".

3.2. Toepassing is een platform voor communicatie

Toepassing CooMeet wordt beschouwd als een platform voor communicatie tussen de gebruikers. De communicatie vindt plaats door middel van correspondentie, uitwisseling van audio- en videoberichten, deelname aan videochats. Het Bedrijf biedt gebruikers geen diensten en garanties met betrekking tot de kwaliteit en stabiliteit van het werk van de Applicatie, en mengt zich niet in de communicatie tussen Gebruikers, op voorwaarde dat de Gebruikers zich houden aan de algemene eisen voor de inhoud en voldoen aan de Overeenkomst.

3.3. Misbruik van de applicatie

Het is verboden de Applicatie te gebruiken voor doeleinden die geen verband houden met communicatie, in het bijzonder voor het verzamelen van gegevens over Gebruikers, het plaatsen van reclame en andere commerciële informatie en voor het opnieuw uitzenden van inhoud van derden.

3.4. Algemene eisen voor communicatie

Tijdens de communicatie gaat U akkoord met de naleving van bepaalde regels inzake illegale, gevaarlijke, beledigende en andere verboden handelingen. De regels voor communicatie op de site, opgesteld door ons, specificeren de lijst van verboden handelingen. Door in de Applicatie te communiceren, stemt u ermee in al deze regels na te leven.

3.5. Openhartige communicatie tussen gebruikers

De Gebruikers van de Applicatie kiezen zelf hoe zij openlijk met elkaar communiceren. De wijze waarop U de Applicatie gebruikt, bepaalt de wijze waarop andere Gebruikers de Applicatie gebruiken. Het is niet toegestaan onpartijdige conclusies te trekken over de morele, psychologische en andere kwaliteit van de Gebruiker, op grond van het al dan niet gebruiken van de Applicatie, hoe vaak zij inloggen op de Applicatie, met wie en op welke wijze zij communiceren. De Onderneming behoudt zich het recht voor juridische stappen te ondernemen tegen personen die onjuiste conclusies verspreiden over de Applicatie en haar Gebruikers.

3.6. Verbod op smaad

Het is verboden de namen van andere personen in de Applicatie te gebruiken, ongeacht of zij in de Applicatie zijn geregistreerd of niet. U mag de Applicatie niet gebruiken om een andere persoon te beledigen of te belasteren. U stemt ermee in het Bedrijf te vergoeden voor alle kosten die het zal maken of kan maken in het geval van het indienen van een vordering tot schadevergoeding tegen het Bedrijf wegens schade aan eer en waardigheid door Gebruikers en derden.

Gedragscode voor gebruikers

3.7. Als Gebruiker kunt u uw Inhoud beschikbaar stellen via de Applicatie ("Gebruikersinhoud"). U begrijpt dat u door het gebruik van onze Applicatie en/of Diensten kunt worden blootgesteld aan inhoud die beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is. Wij hebben geen controle over Gebruikersinhoud en garanderen op geen enkele wijze de kwaliteit, nauwkeurigheid of integriteit ervan. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor het controleren of filteren van Gebruikersinhoud. Indien Gebruikersinhoud onwettig wordt bevonden (inclusief Inhoud die deze Algemene Voorwaarden schendt), kan het Bedrijf alle noodzakelijke informatie doorgeven aan de relevante autoriteiten. Alle andere vermoede frauduleuze of criminele handelingen kunnen ook onmiddellijk worden gemeld aan de relevante autoriteiten.

3.8. Indien Gebruikerscontent of een Gebruiker door het Bedrijf wordt aangetroffen of aan het Bedrijf wordt gemeld als zijnde in strijd met deze Voorwaarden, heeft het Bedrijf de volledige bevoegdheid om de mogelijkheid van de Gebruiker om Gebruikerscontent beschikbaar te stellen en/of de Applicatie te gebruiken te beperken ("tijdelijk verbod") en/of deze Overeenkomst, en daarmee het lidmaatschap van de Gebruiker, onmiddellijk te beëindigen met of zonder kennisgeving aan de Gebruiker ("permanent verbod").

3.9. Voor tijdelijke verboden worden de verbodsperioden door ons vastgesteld en kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. U stemt ermee in dat het Bedrijf niet aansprakelijk is jegens u en andere Gebruikers van de Applicatie voor een wijziging van de verbodsperioden voor welke overtreding dan ook.

3.10. Zonder het voorgaande te beperken, hebben wij het alleenrecht om Inhoud te verwijderen die in strijd is met deze Overeenkomst of die anderszins verwerpelijk is (bijvoorbeeld aanstootgevend of illegaal is of inbreuk maakt op auteursrechten, de veiligheid van de Applicatie en onze medewerkers en Gebruikers schaadt of bedreigt, enz.)

Als Gebruiker stemt u ermee in onze Applicatie en/of Diensten niet te gebruiken om het volgende te doen:
3.11. Gebruikersinhoud uploaden, plaatsen, verzenden of anderszins beschikbaar maken die:

 • Lokale, staats-, federale of internationale wetten schendt;
 • Inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van enige partij;
 • Schaadt, bedreigt (inclusief bijvoorbeeld chantage), belastert, racisme, onverdraagzaamheid, haat, geweld of illegale activiteiten bevordert, of anderszins vulgair, obsceen, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, inbreuk makend op andermans privacy, hatelijk, of racistisch, ethisch of anderszins verwerpelijk en/of onwettig is;
 • De vervolging van een andere persoon of een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer nastreeft of rechtvaardigt;
 • Valse en misleidende informatie verstrekt of obsceen, bedreigend, lasterlijk of onfatsoenlijk gedrag bevordert;
 • Het promoten van illegale of ongeoorloofde kopieën van inhoud die door anderen is gecreëerd en door het auteursrecht wordt beschermd, namelijk het aanbieden van illegale computersoftware of links daarnaar, alsook informatie over hoe de door de fabrikant ingestelde apparatuur voor kopieerbeveiliging kan worden gehackt, of het aanbieden van illegale media-inhoud of links naar bestanden met dergelijke media-inhoud;
 • Anders links direct of indirect naar materialen waarnaar u niet het recht heeft te linken;
 • Toont een pornografische of seksuele, commerciële en niet-commerciële inhoud;
 • De inhoud toont van een seksuele of gewelddadige uitbuiting van personen jonger dan 18 jaar of vraagt om persoonlijke informatie van dergelijke personen;
 • Bevat schunnige woorden, godslastering, valse informatie over seks, informatie over incest, verkrachting, necrofilie, evenals alle persoonlijke gegevens van een andere geregistreerde gebruiker en dreiging met zelfmoord of schade aan zichzelf of anderen, promiscuïteit;
 • Geeft instructieve informatie over illegale activiteiten zoals het vervaardigen of kopen van illegale wapens, drugs, inbreuk op iemands privacy, enz;
 • Wachtwoorden of persoonlijke informatie van andere gebruikers opvragen voor commerciële en/of onwettige doeleinden;
 • Verspreidt advertenties in chatrooms en privé-sms-berichten;
 • Het gaat om ongeoorloofde commerciële activiteiten, waaronder wedstrijden, sweepstakes, ruil, reclame en piramidespelen;
 • Privé-informatie van derden bevat, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, sofi-nummers en bankkaartnummers;
 • Softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken, of om informatie aan onze Applicatie en/of Diensten te onttrekken;
 • Ongevraagde of ongeoorloofde reclame, verzoeken, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven of andere vormen van verzoeken bevat;
 • Naar het uitsluitende oordeel van het Bedrijf verwerpelijk is of een andere persoon beperkt of verhindert onze Applicatie en/of Diensten te gebruiken of ervan te genieten, of die het Bedrijf, onze gelieerde ondernemingen of onze Gebruikers kan blootstellen aan schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

3.12. Als Gebruiker gaat u er ook mee akkoord:

 • Geen apparatuur of software te gebruiken om schade toe te brengen aan de Applicatie en de normale werking van de Applicatie te omzeilen, te verstoren of trachten te verstoren.
 • Geen frauduleuze of andere onwettige handelingen te verrichten met betrekking tot het gebruik van de Applicatie, alsmede alle andere handelingen die wij of een andere Gebruiker van de Applicatie bezwaarlijk achten met betrekking tot deze Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot ongeoorloofde API-embedding, het plaatsen van links, spamberichten, enz.
 • Geen actie te ondernemen die onze servers bovenmatig of onevenredig zwaar belast. Indien u ontdekt dat iemand een cyberaanval op de Applicatie voorbereidt, stemt u ermee in het Bedrijf hierover te informeren.
 • Geen reclame te maken of andere Gebruikers over te halen producten of diensten te kopen of te verkopen.
 • Dat u de Chatregels zult volgen. De Chatregels zijn te vinden op https://coomeet.com/nl/chatrules en vormen een integraal onderdeel van deze Overeenkomst.
 • De beschikbare instrumenten voor ouderlijk toezicht (software voor het blokkeren en filteren van specifieke toepassingen en bronnen) te gebruiken om minderjarigen de toegang tot de Applicatie te ontzeggen.
 • Dat u minderjarigen niet zult toestaan de Applicatie te gebruiken en minderjarigen niet zult toestaan via de Applicatie te communiceren of andere handelingen te verrichten die via de Applicatie kunnen worden verricht.
 • Dat u zich niet halfnaakt of naakt voor de camera zult begeven, uw geslachtsdelen niet zult blootstellen aan andere Gebruikers, andere Gebruikers geen visuele beelden en beschrijvingen van naaktheid zult sturen, noch verbale en schriftelijke beschrijvingen en audio-video-inhoud van erotische/pornografische aard.

Let op: wij behouden ons het recht voor om redelijke maatregelen te nemen om het versturen van spamberichten aan Leden te voorkomen.

3.13. Indien een andere Gebruiker voor u halfnaakt of naakt voor de camera gaat of u visuele beelden van welke aard dan ook en/of beschrijvingen van naaktheid, verbale en schriftelijke beschrijvingen en/of audio/video-inhoud van erotische/pornografische aard stuurt, verklaart en garandeert u dat:

U zult personen onder de meerderjarige leeftijd geen toegang geven tot de bovengenoemde inhoud of de halfnaakte/naakte Gebruikers van de Applicatie laten zien;

U zult ons onmiddellijk op de hoogte brengen van het bovenstaande door op de knop "Misbruik" te klikken en elke relatie met deze Gebruiker verbreken.

3.14. U verklaart en garandeert dat:

 • U zult de Applicatie niet gebruiken op plaatsen, in landen of regio's waar een dergelijke handeling kan worden beschouwd als een schending van enige wet, regeling, regel, resolutie, decreet of gewoonte.
 • U zult op geen enkele wijze interacties met andere Gebruikers (bijvoorbeeld wat er gebeurt tijdens uw video- of tekstchatsessies), persoonlijke gesprekken en andere persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie opnemen of vastleggen en uploaden naar het internet en/of op enige andere wijze openbaar maken, tenzij u daartoe bent gemachtigd of verplicht krachtens de relevante nationale en internationale wetgeving.
 • U zult de Inhoud niet opnemen en/of op enigerlei wijze gebruiken (waaronder begrepen later bekijken, downloaden, kopiëren, uitzenden, enz.

3.15. Wij houden geen toezicht op chatgesprekken tussen onze Gebruikers. U begrijpt dat sommige Gebruikers bepaalde soorten beledigend en ongepast gedrag kunnen vertonen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het blootstellen van hun geslachtsdelen op de camera. U stemt ermee in het gebruik van de Applicatie onmiddellijk te staken indien u denkt dat dit soort gedrag kan leiden tot zenuw- of geestelijke stoornissen of uw religieuze overtuiging kan beledigen. Indien u ervoor kiest de Applicatie te blijven gebruiken, stemt u ermee in alle risico's en alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de communicatie met andere Gebruikers te dragen.

4. Waarschuwingen

4.1. Algemeen principe: wij zijn niet verantwoordelijk voor U

U communiceert vrijwillig in de Applicatie als een bevoegde volwassen Gebruiker. U beslist of u communiceert of niet, u bent verantwoordelijk voor uw handelingen, namelijk voor wat u zegt, doet en verzendt met gebruikmaking van de Applicatie.

4.2. Mag u communiceren in de Applicatie?

Door middel van registratie in de Applicatie bevestigt u dat dergelijke communicatie niet verboden is door de wetgeving van uw land. Indien dergelijke communicatie in de Applicatie of enige vorm van dergelijke communicatie in uw land verboden of beperkt is, dient u uw gedrag in de Applicatie zelfstandig te beperken teneinde de rechtsregels niet te overtreden. Indien u niet zeker weet welke handelingen in uw land verboden of beperkt zijn, dient u contact op te nemen met uw plaatselijke advocaat of jurist voor nadere uitleg.

Door de registratie in de Applicatie bevestigt U tevens dat de communicatie daarin niet in strijd is met de normen van de goede zeden in Uw land. Alle gevolgen van het niet naleven van dergelijke normen berusten bij U.

4.3. U krijgt alle nodige machtigingen door Uzelf

Indien in uw land een registratie of certificering vereist is om in de Applicatie te communiceren of betaling voor communicatie te ontvangen, bent u verantwoordelijk voor het verkrijgen van een vergunning, licentie of ander noodzakelijk document.

4.4. U draagt de kosten

U draagt zelf de kosten die nodig zijn voor de communicatie, betaalt de technische apparatuur voor video, internettoegang, andere hulpmiddelen en diensten die nodig zijn voor de communicatie. Wij vergoeden deze kosten niet.

4.5. U bent niet onze werknemer

Het feit dat U in de Applicatie communiceert, ook op betaalde basis, maakt U niet tot onze werknemer. U bent ook geen opdrachtgever of agent, werkgever of werknemer, partner, oprichter of lid van de Onderneming. U bepaalt zelfstandig Uw handelingen in de Applicatie en draagt daarvoor alle verantwoordelijkheid. De in de Applicatie vastgestelde communicatieregels gelden niet als functieomschrijving of andere soortgelijke documenten.

4.6. Wij staan niet in voor de kwaliteit van de Inhoud

Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door Gebruikers gecreëerde Inhoud, noch voor het gedrag van Gebruikers tijdens de communicatie. Alleen Gebruikers kunnen de Content die zij in de Applicatie bekijken beoordelen; U heeft te allen tijde het recht om de communicatie met een Gebruiker die niet bij u past te staken. Om vertrouwd te raken met de Applicatie is er een proefversie waarmee u de Content in de Applicatie kunt beoordelen zonder ervoor te betalen.

U wordt niet beschouwd als consument van enige diensten in de Applicatie in de zin van de wetgeving inzake consumentenbescherming.

4.7. U kunt adult content tegenkomen

In de Applicatie kunt U visuele, tekstuele en andere seksuele informatie tegenkomen. Indien U van mening bent dat dergelijke Inhoud kan leiden tot zenuw- of geestelijke stoornissen of Uw religieuze gevoelens kan kwetsen, dient U het gebruik van de Applicatie onmiddellijk te staken.

Tijdens het zoeken naar de chatpartner kunt u de functie "veilig zoeken" gebruiken om te worden geëlimineerd uit de naaktsessie. Door "veilig zoeken" uit te schakelen, geeft u aan dat u bereid bent volwassen inhoud te zien.

4.8. Beoordeling van de inhoud

Wij reageren onmiddellijk op uw berichten betreffende de schending van de Overeenkomst. Het Bedrijf doet ook bepaalde inspanningen om mogelijke schendingen technisch te voorkomen door middel van automatische controle van het gedrag van de Gebruikers. Wij verrichten echter geen voorafgaande controle van de gehele Inhoud en kunnen niet garanderen dat er geen verboden of aanstootgevende Inhoud in de Applicatie aanwezig is, noch dat er geen overtredingen namens de andere Gebruikers plaatsvinden.

4.9. Wij delen de mening van Gebruikers niet

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de ideeën en opvattingen die door Gebruikers in de loop van de communicatie worden geuit. Deze ideeën en opvattingen worden niet beschouwd als de opvattingen van de Onderneming of haar vertegenwoordigers. Geen van de Gebruikers heeft het recht om namens de Onderneming te spreken.

Evenzo betekent een verwijzing naar pagina's, toepassingen of programma's in de Applicatie niet dat wij de desbetreffende diensten, toepassingen of programma's onderschrijven, garanderen of aanbevelen.

5. Toezicht op de naleving van de overeenkomst

5.1. Registratie van de communicatie

Voor het toezicht op de naleving van de overeenkomst heeft het bedrijf het recht om het communicatieproces vast te leggen, met inbegrip van het opslaan van correspondentie en geluidsopnamen, alsmede het maken van schermafdrukken van video-uitzendingen. Het bedrijf gebruikt deze opnames niet voor andere doeleinden. Het bedrijf kan, maar is niet verplicht u kopieën van deze opnames te verstrekken.

5.2. Automatische gezichtsherkenning

Het bedrijf gebruikt automatische identificatie van personen in de uitzendingen en blokkeert accounts, waardoor vreemden of niet-geregistreerde gebruikers communiceren.

5.3. Gebarencontrole

Het bedrijf worstelt met het heruitzenden van video's in de Applicatie. Voor dit doel mogen moderators van het bedrijf verbinding maken met de chatsessies en U vragen een bepaald gebaar na te zeggen. Indien U dit niet doet, wordt uw account geblokkeerd.

5.4. Mystery shoppers' controles

Om de naleving van de Overeenkomst te controleren, in het bijzonder het verbod op communicatie met minderjarigen, gebruikt het Bedrijf de methode van de "mystery shoppers"-controle. Hiertoe kunnen medewerkers van het Bedrijf verbinding maken met uw chatsessies.

5.5. Contacten voor bedrijfsondersteuning

Teneinde de kwaliteit van de Diensten te verbeteren, heeft U het recht (en in sommige specifieke gevallen — bent U verplicht) om de Onderneming op de hoogte te stellen van alle problemen in het werk van de Applicatie of ongepast gedrag namens de Gebruikers. Voor goed onderbouwde klachten, mogen wij U extra (bonus) eenheden van interne valuta geven.

6. Betaling voor communicatie: algemene voorwaarden

6.1. Betaalde functies van de toepassing

De communicatie in de Applicatie vindt plaats op betalingsbasis. De prijs van de interne valuta en de prijs van de communicatie worden vastgesteld door de algoritmen van de Applicatie.
Het bedrijf ontvangt een commissie. Deze commissie is de vergoeding die Gebruikers betalen voor het gebruik van de functies van de Applicatie. De wisselkoersen voor de interne valuta (geld voor minuten, minuten voor punten en geld) worden vastgesteld door het Bedrijf en kunnen zonder toestemming van de Gebruikers worden gewijzigd.

6.2. Proefversie

Nieuwe Gebruikers krijgen de gelegenheid om kennis te maken met de functies van de Applicaties in de gratis (proef)versie. De functionaliteit van de proefversie en de hoofdversie van de Applicatie zijn hetzelfde. Vervolgens heeft u het recht om interne valuta te kopen om de communicatie in de Applicatie voort te zetten.

6.3. Interne valuta

Er zijn twee soorten interne valuta waarin het systeem voorziet: minuten en punten. De minuten kunnen voor geld in de toepassing worden gekocht. Terwijl het bekijken van de betaalde inhoud worden de minuten omgezet in punten, die de ontvanger (Meisje) het recht hebben om in het geld te ruilen. De omzetting van de minuten in de punten hangt van het huidige tarief af, dat in de rekening van het Meisje samen met de details wordt weerspiegeld.

6.4. Giften

Gebruikers kunnen in de Applicatie geschenken geven door ze te kopen voor de interne valuta. Een geschenk kan, net als interne valuta, worden omgezet in geld. De ontvangst van het geschenk bindt de ontvanger niet met verplichtingen om specifieke handelingen te verrichten tijdens de communicatie. Echter, in gevallen waarin veelvuldig klachten worden ontvangen over de Gebruiker die geschenken bedriegt, behouden wij ons het recht voor aansprakelijkheidsmaatregelen op hem toe te passen.

6.5. Bonussen

Wij zijn gerechtigd actieve Gebruikers te belonen met gratis minuten en andere kortingen als onderdeel van verschillende bonusprogramma's. Wij belonen Gebruikers ook met interne valuta voor hun bijdrage aan de aanpassingen van de Applicatie — voor gegronde klachten over ongepast gedrag van andere Gebruikers. Bonusminuten en kortingen kunnen onder bepaalde voorwaarden worden opgebouwd — bijvoorbeeld met de verplichting deze binnen een bepaalde periode te gebruiken.

6.6. Interne valuta — geen geld

Noch in de interne valuta, noch geschenken worden beschouwd als geld. Zij behoren niet tot het eigendomsrecht van de Gebruiker. Alle gevallen van gebruik van interne valuta en geschenken moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met deze Overeenkomst. Het is voor de Gebruikers verboden om interne valuta aan elkaar over te dragen en op andere manieren te gebruiken, behalve die welke door deze Overeenkomst zijn vastgesteld en door de functionaliteit van de Applicatie worden geboden.

6.7. Volledige voorwaarden voor betaalde communicatie

Momenteel zijn de volgende Premium pakketten beschikbaar:

 • 3 dagen uitproberen - 2,97 USD + 10 gratis minuten. In totaal: 2,97 USD
 • 1 maand – 9,99 USD + 20 gratis minuten. In totaal: 9,99 USD
 • 3 maanden – 7,99 USD per maand + 70 gratis minuten. In totaal: 23,97 USD
 • 6 maanden – 4,99 USD per maand + 100 gratis minuten. In totaal: 29,94 USD

Wanneer de premie in een andere valuta wordt betaald, wordt het geld omgezet tegen de geldende wisselkoers van uw bank.

Nadat u al uw gratis minuten hebt gebruikt, kunt u nog steeds extra minuten kopen om de videochat of de videochatboodschapper te blijven gebruiken.

De kosten van 1 (één) minuut bedragen 0,50 USD.

Momenteel zijn de volgende Minuut-pakketten beschikbaar:

 • 10 minuten – 5 USD
 • 60 minuten – 25 USD
 • 360 minuten – 100 USD

6.8. Wijziging van de betalingsvoorwaarden voor communicatie

De betalingsvoorwaarden voor communicatie en de voorwaarden voor terugbetaling van de rekening kunnen te allen tijde door het Bedrijf worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing aan de Gebruikers. In het geval deze wijzigingen de voorwaarden van de Overeenkomst aanzienlijk veranderen, heeft U het recht het gebruik van de Applicatie te beëindigen. In dit geval wordt u het bedrag betaald dat op het moment van beëindiging op uw rekening stond, met inachtneming van de voorwaarden in artikel 8.1 en 8.2.

6.9. Belasting toegevoegde waarde

Voor sommige landen wordt de BTW aan de pakketprijs toegevoegd. Als er BTW is toegevoegd aan de prijs van je pakket, dan krijg je deze informatie te zien op de betaalpagina.

7. Aankoop van interne valuta

7.1. Minimumaankoopbedrag

Wij moeten het minimumbedrag vaststellen dat wordt gevraagd voor de aankoop van interne valuta. Dit bedrag kan variëren afhankelijk van de betalingswijze en kan ook van tijd tot tijd veranderen.

7.2. Inschrijving voor de Applicatie

U mag het lidmaatschap van de applicatie kopen. Tegelijkertijd brengen wij geen abonnementskosten in rekening zonder uw toestemming (wij brengen niet automatisch kosten in rekening). Indien het betaalde Lidmaatschap is afgelopen, dient u opnieuw te betalen voor verdere communicatie.

Indien het abonnement vóór 12 februari 2020 is afgesloten, worden de betalingen automatisch van uw bankkaart afgeschreven. In dit geval dient u het Abonnement te beëindigen, anders worden de bedragen nog steeds van uw kaart afgeschreven.

7.3. Terugbetaling. Terugbetaling

Indien u het niet eens bent met het bedrag dat met uw bankkaart in rekening werd gebracht voor het gebruik van de Applicaties, neem dan eerst contact met ons op en daarna met de uitgever van de bankkaart voor een terugbetaling (Chargeback). Uw verzoek zal in overweging worden genomen en indien wij het gegrond achten, zal het betwiste bedrag op uw kaart worden teruggestort. Terugbetaling op grond van het goedgekeurde verzoek kan tot 20 werkdagen duren. Als wij uw verzoek afwijzen, kunt u contact opnemen met de uitgever van de bankkaart.

7.4. Bevestiging van bankgegevens

Het bedrijf heeft het recht U te vragen de betalingsgegevens te bevestigen. Dit kan informatie omvatten over uw bankkaart (bijvoorbeeld een foto van de laatste zes nummers van uw kaart, of een foto van de gebruiker die de kaart vasthoudt, enz.), paspoortgegevens of een ander identificatiemiddel.

8. Terugbetaling van het geld van de rekening

8.1. Punten omzetten in geld

Meisjes kunnen punten omzetten in geld, en dan geld opnemen van de Applicatie naar hun kaart of e-wallet. Het minimale bedrag is 5000 punten. De uitbetaling van het geld gebeurt binnen 5 werkdagen. Het bedrijf neemt de betaling van de commissie voor het opnemen van geld.

De betaling kan worden uitgevoerd (naar keuze van de ontvanger):

 • Op VISA of MasterCard;
 • Op elektronische portemonnees EpayServices, Yandex Money, Webmoney, Qiwi.

In geval van overmacht kunnen de betalingswijzen worden gewijzigd en kan de betalingstermijn worden verlengd. Het Bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een wijziging in de betalingswijze of -periode die buiten de schuld van het Bedrijf is opgetreden.

Voor informatie over wijziging van betalingswijze of -periode als gevolg van overmacht kunt u contact opnemen met de klantenservice via chat of e-mail.

8.2. Belastingen en bijdragen voor de betalingen

Bij het opnemen van geld in je portefeuille betalen wij geen bijdragen aan pensioen-, medische of andere verzekeringsfondsen in jouw voordeel. Indien de mededeling in de Aanvraag en de inkomstenontvangst onderworpen zijn aan belasting in uw land, dient u deze belastingen zelf te betalen.

8.3. Omzetten van minuten in geld (terugbetaling van minuten)

A. Bonusminuten kunnen niet in geld worden omgezet.
B. Uitgegeven minuten kunnen niet terug worden omgezet in geld.
C. De niet-uitgegeven minuten kunnen worden omgezet in geld en worden teruggestort op de bankkaart of op de elektronische portemonnee waarvan de aankoop oorspronkelijk is gedaan.

8.4. Retentierecht

Gelden van uw rekening kunnen geheel of gedeeltelijk worden afgeschreven (ingehouden) ten gunste van het Bedrijf in geval van schending van de voorwaarden van de Overeenkomst. Het bedrag van deze inhouding wordt bepaald door het Bedrijf.

8.5. Verbod van betaling door het passeren van de Aanvraag

Het is gebruikers niet toegestaan aanvullende betalingsvereisten vast te stellen voor communicatie anders dan die welke door de Applicatie zijn vastgesteld. In het bijzonder is het verboden extra betaling te vragen voor communicatie buiten de Applicatie om (via PayPal, cryptocurrency, enz.).

9. Intellectueel eigendom

(a) Intellectuele-eigendomsrechten

9.1. Alle via de Applicatie beschikbaar gestelde objecten, waaronder ontwerpelementen, tekst, grafische afbeeldingen, illustraties, video's, scripts, software, muziek, geluiden en andere objecten en hun verzamelingen (alle genoemde objecten worden geacht te zijn opgenomen in de hierboven gegeven definitie van "Inhoud") zijn onderworpen aan exclusieve rechten van het Bedrijf, Gebruikers en andere rechthebbenden, waarbij alle rechten op deze objecten zijn voorbehouden.

9.2. Behalve zoals bepaald door deze Voorwaarden en door alle relevante wetten, mag geen enkele Inhoud geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd (gereproduceerd), verwerkt, verspreid, weergegeven in het kader, gepubliceerd, gedownload, overgedragen, verkocht of anderszins gebruikt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, tenzij de rechthebbende uitdrukkelijk heeft ingestemd met vrij gebruik van de Inhoud door een persoon.

Het reproduceren, kopiëren, verzamelen, systematiseren, opslaan en overdragen van de Inhoud om een database te creëren voor commerciële en/of niet-commerciële doeleinden en/of het gebruik van de Inhoud in zijn geheel of gedeeltelijk, ongeacht de wijze van gebruik, is niet toegestaan zonder toestemming van het Bedrijf.

Hierbij verbieden wij elk gebruik van de Applicatie voor het maken van afgeleide werken, compilatie- en decompilatieconstructies, parsen op de onderdelen of reconstructie van de Applicatie.

9.3. Door hun rechtmatig eigendom Content beschikbaar te stellen via de Applicatie, verleent de Gebruiker andere Gebruikers een niet-exclusief recht om deze te gebruiken in het kader van de door de Site geboden functionaliteit door deze te bekijken, te reproduceren (inclusief kopiëren) en andere rechten, uitsluitend ten behoeve van persoonlijk niet-commercieel gebruik, behalve wanneer dit gebruik inbreuk maakt of kan maken op de door de wet beschermde belangen van de rechthebbende.

9.4. De uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik ter beschikking gestelde Inhoud mag door de Gebruiker worden gebruikt op voorwaarde dat alle auteursrechtaanduidingen of andere aanduidingen van auteurschap, de naam van de auteur en het werk ongewijzigd blijven.

9.5. De Gebruiker verleent het Bedrijf een niet-exclusief recht om kosteloos gebruik te maken van de Content die via de Applicatie beschikbaar wordt gesteld en die rechtmatig aan hem toebehoort, zodat wij de werking van de Applicatie kunnen handhaven in de mate die door de architectuur en functionaliteit ervan is vastgesteld. De Gebruiker verleent het Bedrijf tevens een niet-exclusief recht om zijn Content te gebruiken door middel van kopiëren, openbare uitvoering, reproductie, verwerking, vertaling en distributie voor of in verband met de doeleinden van de Site, met inbegrip van het vergroten van de populariteit ervan. Voor deze doeleinden mogen wij afgeleide werken produceren en alle andere redelijkerwijs passende handelingen verrichten. De Gebruiker verleent ons ook een niet-exclusief recht om zijn Inhoud te kopiëren om de publicatie en opslag van de Inhoud van de Gebruiker te stroomlijnen en te vergemakkelijken.

9.6. Het genoemde niet-exclusieve recht wordt verleend voor de periode dat de Content beschikbaar is via de Applicatie en strekt zich uit tot het grondgebied van landen over de gehele wereld. Het einde van deze periode (wanneer de Content niet langer beschikbaar is via de Applicatie — bijvoorbeeld verwijderd door de Gebruiker) en/of het einde van de duur van het niet-exclusieve recht houden geen noodzaak in tot verwijdering door ons van onze promotionele content met inbegrip van de genoemde Content op enigerlei wijze (met inbegrip van verwijdering van het internet). Wij hebben het recht om de in deze clausule beschreven rechten over te dragen aan derden. De Gebruiker aanvaardt dat wij het recht hebben de functionele en technische mogelijkheden van de Applicatie te gebruiken voor de weergave van de gepubliceerde Content, met inbegrip van de weergave van deze Content en reclame.

9.7. Indien de Gebruiker zijn Content van de Applicatie verwijdert, worden de bovengenoemde niet-exclusieve rechten automatisch ingetrokken. Wij behouden ons het recht voor om gedurende de vereiste periode reservekopieën en archiefkopieën van de Gebruikersinhoud te bewaren, indien dit nodig is vanwege technische bijzonderheden die de normale werking en prestaties van de Applicatie vereisen.

9.8. Met uitzondering van zijn eigen Inhoud, is de Gebruiker niet gerechtigd om inhoud afkomstig van andere toepassingen, sites, databanken en andere intellectuele eigendommen te uploaden of anderszins aan het publiek beschikbaar te stellen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de respectieve eigenaars van de intellectuele eigendom.

9.9. Elk gebruik van de Applicatie of Inhoud, behalve zoals hierin toegestaan of behalve wanneer de eigenaar van het intellectuele eigendom uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft voor dergelijk gebruik, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het intellectuele eigendom is ten strengste verboden.

9.10. Tenzij in deze Voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald, mag geen enkele voorwaarde worden geïnterpreteerd als het verlenen van rechten van intellectuele eigendom op de Inhoud.

9.11. De Applicatie kan onze dienstmerken en/of handelsmerken bevatten alsmede die van onze gelieerde ondernemingen of andere bedrijven in de vorm van woorden, afbeeldingen, logo's, enz. Uw gebruik van onze Applicatie en/of Diensten houdt voor u geen recht of licentie in om onze dienstmerken en/of handelsmerken en/of die van derden te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf of de respectieve eigenaren van intellectuele eigendommen van derden.

(b) Inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten

9.12. De Gebruiker is persoonlijk aansprakelijk voor alle Content of andere informatie die hij uploadt of anderszins beschikbaar stelt op of via de Applicatie. De Gebruiker heeft niet het recht om Content via de Applicatie te uploaden, over te dragen, te publiceren of anderszins beschikbaar te stellen tenzij hij daartoe de juiste rechten heeft, welke rechten door hem zijn verkregen of aan hem zijn overgedragen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Bij constatering van schendingen van intellectuele eigendomsrechten dient u een klacht bij ons in te dienen via onze Klantenondersteuning.

9.13. Wij hebben het recht maar zijn niet verplicht de Applicatie te controleren op verboden Inhoud en kunnen naar eigen goeddunken Inhoud verwijderen (met of zonder passende kennisgeving) indien deze niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden.

(c) Royalty

9.14. De Meisjes verlenen het recht om hun beelden gratis aan de Onderneming te gebruiken (met inbegrip van fragmenten van video's met hun deelname) voor reclame, marketing en andere commerciële en niet-commerciële doeleinden. Voor deze doeleinden verlenen de Meisjes de Onderneming een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de relevante materialen op alle toepasselijke manieren, met inbegrip van de creatie van afgeleide werken. Het bedrijf heeft het recht deze rechten over te dragen aan derden.

Meisjes geven de Onderneming ook het recht om hun naam gratis te gebruiken (en, indien beschikbaar, een bijnaam) voor reclame, marketing en andere commerciële en niet-commerciële doeleinden.

9.15. U verklaart te weigeren royalty's te ontvangen voor het maken en uitzenden van Content, waaronder audiovisuele werken, voor het uploaden van uw foto's en andere exclusieve rechten op de Applicatie.

(d) Indien uw intellectuele eigendomsrechten worden geschonden

9.16 Indien uw intellectuele eigendomsrechten in de Applicatie worden geschonden, dient u ons onmiddellijk op het volgende adres te informeren: warning@coomeet.com, zodat wij alle noodzakelijke maatregelen kunnen treffen of contact met u kunnen opnemen om de situatie op te helderen.

10. Afstand van verantwoordelijkheid

10.1. Afstand van vorderingen tegen de Vennootschap

Door aanvaarding van de voorwaarden van deze Overeenkomst geeft u te kennen dat u alle vorderingen tegen het Bedrijf te allen tijde en om welke reden dan ook afwijst, met inbegrip van regresvorderingen, vorderingen tot vergoeding van lichamelijke of morele schade, aantasting van eer en waardigheid, directe schade, gederfde winst en andere materiële verliezen. U weigert de indiening van alle andere vorderingen die kunnen ontstaan in verband met het gebruik van de Applicatie en de communicatie daarin.

10.2. De toepassing wordt gebruikt zoals ze is (As Is)

DE INFORMATIE EN INHOUD VAN OF VIA ONZE APPLICATIE WORDT GELEVERD 'AS-IS', 'ZOALS BESCHIKBAAR', MET 'ALLE FOUTEN', EN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES WORDEN AFGEWEZEN. ONZE APPLICATIE EN/OF DIENSTEN KUNNEN BUGS, FOUTEN, PROBLEMEN OF ANDERE BEPERKINGEN BEVATTEN.

10.3. Vrijstelling van eisen inzake persoonsgegevens

Door de voorwaarden van deze Overeenkomst te aanvaarden, weigert u eisen te stellen aan het Bedrijf in geval van vernietiging, verlies of onbevoegde toegang van persoonlijke of andere gegevens in de Applicatie, ongeacht de omstandigheden.

10.4. Verantwoordelijkheid van de Vennootschap voor schending van de exclusieve rechten van derden

Het Bedrijf is niet aansprakelijk, inclusief subsidiaire aansprakelijkheid, voor de schending van de exclusieve rechten van derden die tijdens de communicatie namens u zijn begaan, inclusief schending van het auteursrecht op audiovisuele werken, foto's, commentaren, correspondentie en andere informatie, alsmede voor schending van rechten op individualiseringsmiddelen en andere intellectuele rechten.

10.5. Verantwoordelijkheid van het bedrijf voor de inhoud

Het Bedrijf wordt beschouwd als informatie-intermediair en is niet verantwoordelijk voor de door Gebruikers geüploade inhoud. Indien u in de Applicatie inhoud aantreft die verboden of dubbelzinnig is, of inbreuk maakt op de rechten van derden, dient u de Onderneming onmiddellijk te informeren op het volgende adres: warning@coomeet.com zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.

10.6. Verantwoordelijkheid van het bedrijf voor de hacks

U erkent en stemt ermee in dat noch het Bedrijf, noch de gebruikers van de Applicatie, noch enige andere derde partij aansprakelijk is voor de verliezen die u lijdt als gevolg van uw nalatige houding ten aanzien van de veiligheid van het apparaat dat u gebruikt om verbinding te maken met het internet, of omdat u de informatie over uw wachtwoord of account aan andere personen hebt bekendgemaakt/toevertrouwd of onjuist hebt opgeslagen.

Disclaimer: Fouten en correcties

10.7. WIJ VERKLAREN OF GARANDEREN NIET DAT ONZE TOEPASSING FOUTLOOS OF VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN ZAL ZIJN, OF DAT WIJ EVENTUELE FOUTEN ZULLEN CORRIGEREN. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS OP OF VIA ONZE APPLICATIE CORRECT, NAUWKEURIG, TIJDIG OF ANDERSZINS BETROUWBAAR IS.

Disclaimer: Inhoud van derden, goederen en/of diensten

10.8. INHOUD GELEVERD DOOR DERDEN (BIJVOORBEELD DOOR ANDERE GEBRUIKERS, ENZ.) WORDT VOOR U BESCHIKBAAR WANNEER U DE TOEPASSING GEBRUIKT. HET BEDRIJF HEEFT GEEN REDACTIONELE OF ANDERE CONTROLE OVER DERGELIJKE INHOUD. ALLE MENINGEN OF ANDERE INFORMATIE OF INHOUD DIE DOOR DERGELIJKE DERDEN WORDEN GEUIT OF BESCHIKBAAR GESTELD, ZIJN DIE VAN DE RESPECTIEVE AUTEUR(S) EN EIGENAAR(S) EN NIET VAN ONS BEDRIJF. HET BEDRIJF GARANDEERT NIET DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, VERKOOPBAARHEID, OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NOCH DE WETTIGHEID VAN ENIGE INHOUD DIE DOOR EEN VAN DEZE PARTIJEN WORDT GELEVERD.

10.9. U BEGRIJPT DAT WIJ DE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE DOOR DERDEN WORDEN AANGEBODEN NIET BEHEREN OF CONTROLEREN. DEZE PARTIJEN ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE ASPECTEN VAN ORDERVERWERKING, UITVOERING, FACTURERING EN KLANTENSERVICE, ALSMEDE VOOR ALLE ANDERE ASPECTEN MET BETREKKING TOT HUN PRODUCTEN OF DIENSTEN. WIJ ZIJN GEEN PARTIJ BIJ DE TRANSACTIES TUSSEN U EN DERGELIJKE DERDEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN OF DE AANKOOP BIJ DERDEN OP UW EIGEN RISICO IS EN ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK DOOR ONS. ALLE REGELS, JURIDISCHE DOCUMENTEN (INCLUSIEF PRIVACYBELEID) EN OPERATIONELE PROCEDURES VAN DERDEN ZULLEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN TERWIJL U OP EEN VAN HUN WEBSITES OF TIJDENS HET GEBRUIK VAN EEN VAN HUN APPLICATIES BENT.

10.10. U ERKENT HIERBIJ DAT NIETS IN ONZE APPLICATIE (INCLUSIEF ENIGE INHOUD GELEVERD DOOR ONS OF DOOR EEN DERDE PARTIJ) EEN FINANCIEEL, BELEGGINGS-, JURIDISCH EN/OF ANDER PROFESSIONEEL ADVIES VORMT EN DAT ER GEEN ENKELE PROFESSIONELE RELATIE ONTSTAAT TUSSEN U EN HET BEDRIJF OF ONZE GEBRUIKERS. U VERKLAART HIERBIJ DAT U GEEN FINANCIËLE, BELEGGINGS-, JURIDISCHE EN/OF ANDERE BESLISSING ZULT NEMEN DIE GEHEEL OF GEDEELTELIJK IS GEBASEERD OP IETS IN ONZE APPLICATIE OF DIENSTEN.

Disclaimer: garanties en aansprakelijkheid

10.11. HET BEDRIJF IS OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INHOUD DIE VIA ONZE APPLICATIE OF IN VERBAND MET ONZE DIENSTEN DOOR GEBRUIKERS VAN ONZE APPLICATIE BESCHIKBAAR WORDT GESTELD OF AANGEBODEN. HOEWEL WIJ REGELS KUNNEN GEVEN VOOR GEBRUIKERSGEDRAG EN BERICHTEN, CONTROLEREN WIJ NIET EN ZIJN WIJ NIET VERANTWOORDELIJK VOOR WAT GEBRUIKERS PLAATSEN, VERZENDEN OF DELEN VIA ONZE APPLICATIE EN/OF DIENSTEN, EN ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK VOOR BELEDIGENDE, ONGEPASTE, OBSCENE, ONWETTIGE, AUTEURSRECHTSCHENDENDE OF ANDERSZINS VERWERPELIJKE INHOUD DIE U TEGENKOMT BIJ HET GEBRUIK VAN ONZE APPLICATIE EN/OF DIENSTEN.

10.12. ONZE APPLICATIE EN/OF DIENSTEN KUNNEN VAN TIJD TOT TIJD TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR ZIJN VOOR ONDERHOUD OF ANDERE REDENEN. HET BEDRIJF AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR FOUTEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, SCHRAPPINGEN, DEFECTEN, VERTRAGINGEN IN DE WERKING OF OVERDRACHT, STORINGEN IN COMMUNICATIELIJNEN, DIEFSTAL OF VERNIETIGING, ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN GEBRUIKERSCOMMUNICATIE.

10.13. HET BEDRIJF IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR TECHNISCHE STORINGEN OF ANDERE PROBLEMEN VAN EEN TELEFOONNETWERK OF DIENST, COMPUTERSYSTEEM, SERVER OF PROVIDER, COMPUTER- OF MOBIELE TELEFOONAPPARATUUR OF SOFTWARE, OF VOOR HET MISLUKKEN VAN E-MAIL ALS GEVOLG VAN TECHNISCHE PROBLEMEN OF VERKEERSOPSTOPPINGEN OP HET INTERNET, OF VOOR EEN COMBINATIE DAARVAN — MET INBEGRIP VAN LETSEL OF SCHADE AAN DE COMPUTER, MOBIELE TELEFOON OF ANDERE HARDWARE OF SOFTWARE VAN GEBRUIKERS OF ANDERE PERSONEN — IN VERBAND MET OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ONZE APPLICATIE EN/OF DIENSTEN.

10.14. IN GEEN GEVAL ZAL HET BEDRIJF (INCLUSIEF AL ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN) VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE, INCLUSIEF ENIG VERLIES OF SCHADE, PERSOONLIJK LETSEL OF OVERLIJDEN ALS GEVOLG VAN IEMANDS GEBRUIK OF ONVERMOGEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE APPLICATIE EN/OF DIENSTEN, OF ENIGE INTERACTIES TUSSEN GEBRUIKERS VAN ONZE APPLICATIE EN/OF DIENSTEN, ZOWEL ONLINE ALS OFFLINE.

10.15. HET BEDRIJF KAN GEEN SPECIFIEKE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN ONZE TOEPASSING EN/OF DIENSTEN GARANDEREN EN BELOOFT DEZE OOK NIET. HET BEDRIJF VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT ONZE INHOUD EN/OF DIENSTEN NAUWKEURIG, VOLLEDIG, BETROUWBAAR, ACTUEEL, VRIJ VAN FOUTEN OF VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN ZIJN. DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE INHOUD OF SOFTWARE EN DOOR DE INDUSTRIE ERKENDE SOFTWARE GEBRUIKEN OM VIRUSSEN OP TE SPOREN EN TE VERWIJDEREN. ALLE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR VIRUSSEN DIE OP DE EEN OF ANDERE MANIER AAN ONZE INHOUD, DIENSTEN EN GERELATEERDE SOFTWARE WORDT TOEGESCHREVEN, WORDT AFGEWEZEN.

10.16. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, BEGRIJPT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT ALS U INHOUD VERKRIJGT VAN OF VIA ONZE APPLICATIE (BIJVOORBEELD DOOR EEN BESTAND TE DOWNLOADEN DAT U DOOR EEN ANDERE GEBRUIKER IS TOEGEZONDEN) EN/OF DIENSTEN, U DAT OP EIGEN RISICO DOET EN DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR UW GEBRUIK DAARVAN EN EVENTUELE SCHADE AAN UW MOBIELE APPARAAT OF COMPUTERSYSTEEM, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE DAARUIT KAN VOORTVLOEIEN. WIJ EN AL ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN SCHADE VOOR ZAKELIJK VERLIES, WINSTDERVING, RECHTSZAKEN OF DERGELIJKE), ONGEACHT OF DEZE IS GEBASEERD OP CONTRACTBREUK, SCHENDING VAN DE GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN U OP DE HOOGTE BENT GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

10.17. DE HIERBOVEN UITEENGEZETTE ONTKENNING EN BEPERKING VAN SCHADE ZIJN WEZENLIJKE ELEMENTEN VAN HET CONTRACT TUSSEN U EN HET BEDRIJF — ONZE APPLICATIE EN/OF DIENSTEN ZOUDEN NIET WORDEN GELEVERD ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE U VAN ONS VERKRIJGT VIA ONZE APPLICATIE EN/OF DIENSTEN ZAL EEN GARANTIE, VERTEGENWOORDIGING OF WAARBORG CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE OVEREENKOMST IS VERMELD.

10.18. VERWIJZING NAAR PRODUCTEN, DIENSTEN, PROCESSEN OF ANDERE INFORMATIE DOOR MIDDEL VAN HANDELSNAAM, HANDELSMERK, FABRIKANT, LEVERANCIER OF ANDERSZINS VORMT OF IMPLICEERT GEEN GOEDKEURING, SPONSORING, AANBEVELING OF ENIGE CONNECTIE MET ONS OF ONZE TOEPASSING.

Links naar andere websites of toepassingen

10.19. Onze Applicatie kan van tijd tot tijd links bevatten naar andere websites en/of applicaties ("Websites en applicaties van derden"). Het Bedrijf heeft geen controle over de juridische documenten en privacy praktijken van websites van derden; u bezoekt websites van derden op eigen risico. Wij raden u aan de privacyverklaring en de algemene voorwaarden van die websites door te nemen om volledig te begrijpen welke informatie wordt verzameld en hoe deze wordt gebruikt.

10.20. De Applicatie kan tevens links bevatten naar Websites en Applicaties van Derden, alsmede artikelen, foto's, illustraties, grafische afbeeldingen, muziek, geluid, video, informatie, applicaties, software en andere inhoud die toebehoort aan of afkomstig is van genoemde derden ("Inhoud van Derden"), die hun intellectuele eigendom is, en die wordt beschermd in overeenstemming met alle relevante wetten.

10.21. Opname van links naar websites of toepassingen in onze Applicatie betekent niet dat wij de diensten, informatie, inhoud en/of gegevens van dergelijke websites of toepassingen van derden onderschrijven, garanderen, waarborgen of aanbevelen.

10.22. Ook controleren wij de Content van Derden niet op conformiteit met wettelijke vereisten (waarheidsgetrouwheid, volledigheid, goede trouw etc.). Wij zijn niet aansprakelijk voor enige informatie op Websites en Applicaties van Derden waartoe de Gebruiker toegang krijgt via de Applicatie of de Content van Derden, met inbegrip van meningen of verklaringen die op de Websites en Applicaties van Derden of in hun Content worden geuit.

10.23. Het feit dat de Applicatie links of instructies kan bevatten voor het downloaden van bestanden en/of het installeren van software van derden betekent niet dat wij deze handelingen ondersteunen en goedkeuren.

10.24. Het feit dat de Applicatie een link of verwijzing naar een site, product, dienst of informatie van commerciële of niet-commerciële aard kan bevatten, betekent niet dat wij het bovenstaande goedkeuren of aanbevelen.

10.25. Indien de Gebruiker besluit de Applicatie te verlaten voor websites en applicaties van derden (in het bijzonder door een link te gebruiken die leidt naar websites en applicaties van derden) of software van derden te gebruiken of te installeren, doet hij dit op eigen risico - op het moment dat de Gebruiker de Applicatie verlaat of software van derden gaat gebruiken of installeren, zijn deze Voorwaarden niet langer op de Gebruiker van toepassing (met betrekking tot websites en applicaties van derden en/of inhoud van derden). Bij verdere handelingen dient de Gebruiker de toepasselijke documenten (EULA's, Gebruiksvoorwaarden, enz.) en het beleid van de personen wiens websites, toepassingen en andere inhoud hij gaat gebruiken, te volgen.

Beperking van aansprakelijkheid

10.26. IN GEEN GEVAL ZAL HET BEDRIJF OF ZIJN DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PERSOON VOOR ENIGE INDIRECTE, GEVOLG-, EXEMPLARISCHE, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, INCLUSIEF VOOR GEDERFDE WINST OF VERLOREN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN ONZE APPLICATIE, INHOUD, DIENSTEN OF ENIGE GERELATEERDE SOFTWARE WAARTOE TOEGANG IS VERKREGEN VIA OF GEDOWNLOAD VAN ONZE APPLICATIE EN/OF DIENSTEN, ZELFS ALS HET BEDRIJF ZICH BEWUST IS OF IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE AL HET TEGENDEEL IN DIT DOCUMENT, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF JEGENS U VOOR WELKE OORZAAK DAN OOK, EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT GELIJK IS AAN HET AANTAL MINUTEN DAT BESCHIKBAAR IS OP HET SALDO VAN DE APPLICATIEACCOUNT VAN DE GEBRUIKER OP HET MOMENT DAT DE CLAIM WORDT INGEDIEND. DE WAARDE VAN DE MINUTEN WORDT BEREKEND VOLGENS DE BETALINGSWIJZE DIE DE GEBRUIKER BIJ DE AANKOOP VAN DE MINUTEN HEEFT GEKOZEN. OMDAT SOMMIGE JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF BEPERKT TOT DE RUIMSTE MATE DIE WETTELIJK IS TOEGESTAAN.

11. Toegang tot de toepassing. Technische kwesties

11.1. Aanbevolen software

Voor de beste verbindingskwaliteit en maximale communicatiebeveiliging moet U het besturingssysteem op Uw computer tijdig bijwerken, Google Chrome als browser gebruiken, geen VPN gebruiken, en de snelheid van de internetverbinding voldoende in de gaten houden.

11.2. Verantwoordelijkheid voor de uitzendkwaliteit

De naleving van de technische vereisten voor uitzendingen ligt bij U. Communicatieproblemen of slechte videokwaliteit kunnen leiden tot opschorting van uw account totdat de problemen met de uitzending zijn opgelost.

11.3. Gegevensbescherming

Het bedrijf stelt alles in het werk om uw gegevens veilig op te slaan en ongeoorloofde toegang ertoe, alsmede ongeoorloofde verwerking, kopiëren of verwijderen van persoonsgegevens te voorkomen. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, behalve in de gevallen beschreven in de overeenkomst of in het privacybeleid.

11.4. Overdracht van de toegang tot de rekening

Het is u niet toegestaan de toegangsgegevens tot de Applicatie en uw account aan derden over te dragen. U dient het Bedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle gevallen van verlies van toegangsgegevens, hacking of verlies van toegang tot uw account.

11.5. Koppeling naar de toepassing

Het insluiten van links naar de Applicatie voor de andere website of applicatie (ook met behulp van de API) is toegestaan mits de doelwebsite (applicatie):

 • Is niet in strijd met de wet;
 • Bevat geen pornografieën;
 • Geen enkel deel van de Applicatie wordt gewist of verborgen.

Indien wij niet tevreden zijn over de plaatsing van de link, hebben wij het recht u te verzoeken een dergelijke link te verwijderen. Wij hebben het recht om de redenen niet uit te leggen.

11.6. Virussen en Trojaanse paarden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de besmetting van uw computer met virussen, trojans of andere schadelijke programma's, zelfs indien een dergelijke situatie zich voordoet als gevolg van het gebruik van de Applicatie. Wij raden u sterk aan de laatste versie van het antivirusprogramma te installeren en deze regelmatig bij te werken om het lekken van gegevens of schade aan het apparaat waarmee u verbinding maakt met internet te voorkomen.

11.7. Wijzigingen in de toepassing

Het Bedrijf garandeert geen ononderbroken werking van de Applicaties 24 / 7. Het onderhoud van de Applicatie kan te allen tijde, met of zonder waarschuwing, worden beëindigd.

De Applicatie wordt voortdurend gewijzigd en bijgewerkt. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de Applicatie zonder waarschuwing en zonder compensatie te wijzigen, hetgeen gevolgen kan hebben voor u.

12. Vertrouwelijkheid

12.1. Gebruikersinformatie

U mag geen namen, bijnamen, onderscheidende tekens, seksuele voorkeuren, discussieonderwerpen en andere persoonlijke informatie over gebruikers bekendmaken die in de loop van uw communicatie beschikbaar is gekomen. Deze bepaling is permanent van toepassing, zelfs na beëindiging van de Overeenkomst.

12.2. Verbod op de uitwisseling van contacten

Het is gebruikers niet toegestaan informatie openbaar te maken waarmee zij buiten de Applicatie om contact kunnen opnemen. In het bijzonder is het verboden telefoonnummers, accounts in messengers of adressen van social media pagina's, enz. door te geven. De gebruiker is verplicht om met een uitdrukkelijke weigering te reageren op elk verzoek om persoonlijke contactgegevens.

13. Mededelingen. Beëindiging van de Overeenkomst

13.1. Berichten van de Vennootschap

Van tijd tot tijd zullen wij u berichten sturen over het werk van de Toepassingen en de nieuwe functies. U moet regelmatig support chats en e-mail controleren om geen belangrijke informatie van ons te missen.

13.2. Overdracht van rechten uit hoofde van de Overeenkomst

Het is u niet toegestaan uw rechten uit hoofde van deze Overeenkomst over te dragen aan derden. Wij mogen onze rechten uit hoofde van de Overeenkomst zonder beperkingen overdragen als gevolg van erfopvolging, overdracht of andere transacties. Wij zullen u via de support chat in de Applicatie of per e-mail informeren indien de rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst aan derden worden overgedragen.

13.3. Wijziging van de overeenkomst

Wij hebben het recht om zonder uw toestemming wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen. Deze wijzigingen zullen worden weergegeven in de Overeenkomst die openbaar wordt gemaakt. Indien U niet akkoord gaat met de wijzigingen in de Overeenkomst, heeft U het recht de Overeenkomst te beëindigen.

13.4. Beëindiging van de Overeenkomst

U hebt het recht de Overeenkomst te allen tijde te beëindigen. Daartoe dient u het gebruik van de Applicatie onmiddellijk te staken.

Wij hebben tevens het recht de Overeenkomst op elk moment te beëindigen. Wij zijn onder meer gerechtigd dit te doen indien U de Applicatie langer dan een jaar niet gebruikt (niet inlogt op uw account). Als gevolg daarvan zal uw account worden verwijderd.

14. Onwettige activiteiten

14.1. Wij behouden ons het recht voor om klachten of gemelde schendingen van deze Overeenkomst te onderzoeken en alle maatregelen te nemen die wij passend achten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het melden van vermoedelijke onwettige activiteiten aan wetshandhavers, regelgevende instanties of andere derden en het openbaar maken van alle informatie met betrekking tot uw profiel, die nodig of passend is voor dergelijke personen of entiteiten, met inbegrip van e-mailadressen, gebruiksgeschiedenis, IP-adressen, verkeersinformatie, enz.

15. Andere aangelegenheden

15.1. Ongeldigheid van een deel van de overeenkomst

Indien een clausule van de Overeenkomst ongeldig, nietig of anderszins ontoepasbaar wordt verklaard, blijft de rest van de Overeenkomst volledig rechtsgeldig.

15.2. Geldigheidsduur

De Overeenkomst treedt in werking op de datum van uw registratie en blijft van kracht gedurende de gebruiksperiode van de Applicatie of totdat wij de Overeenkomst beëindigen of vervangen door een nieuw document.

15.3. Toepasselijk recht

De wetgeving van Belize moet worden toegepast op de overeenkomst zonder rekening te houden met het conflictenrecht. In geval van juridische geschillen moeten deze worden beslecht door een rechtbank in Belize.

15.4. Claimperiode

Elke vordering die door U wordt ingesteld in verband met de Applicatie moet worden ingediend binnen één jaar nadat de aanleiding tot de klacht heeft plaatsgevonden. Na het verstrijken van deze termijn gaat een dergelijk recht voorgoed verloren en wordt het indienen van een dergelijke vordering als verboden beschouwd.

15.5. Hof van Justitie

U gaat ermee akkoord dat wij in geval van schending van de overeenkomst door u onherstelbare schade lijden. In dit geval hebben wij het recht om (zonder enig bewijs van schade) rechtsbescherming te krijgen. Het verlenen van rechtsbescherming aan ons door de wet beperkt ons echter niet in het verkrijgen van andere rechtsmiddelen die beschikbaar zijn in overeenstemming met het toepasselijke recht.

15.6. Gegevens die we kunnen gebruiken

Ingeval er een geschil ontstaat tussen het Bedrijf en de Gebruiker, behoudt het Bedrijf zich tevens het recht voor om als bewijs te gebruiken dat u de Applicatie daadwerkelijk gebruikte (in sommige gevallen — als bewijs dat u de echte accounteigenaar bent) en de volgende informatie aan de desbetreffende autoriteit te verstrekken: uw Avatar; schermafbeeldingen die door het systeem zijn gemaakt toen u naar gesprekspartners zocht; uw IP-adres; uw land, regio en stad; type browser en besturingssysteem dat u gebruikte.

15.7. Taal van de overeenkomst

Dit document is opgesteld in verschillende talen. In geval van twijfel, onenigheid over de inhoud of verschil in interpretatie prevaleert de Engelse tekst.

15.8. Namen van clausules en subclausules

De namen van de clausules en subclausules van de Overeenkomst worden niet beschouwd als het materiële deel van deze clausules en worden slechts vermeld voor het gemak van de oriëntatie.

15.9. Correspondentieadres

Berichten over schendingen van de Overeenkomst door Gebruikers moeten naar het volgende adres worden gestuurd: warning@coomeet.com voor een onmiddellijke reactie.

Andere berichten betreffende de Overeenkomst of de werking van de Applicatie dienen naar het volgende adres te worden gestuurd: support@coomeet.com

De huidige versie van de overeenkomst is beschikbaar op het volgende adres: https://coomeet.com/nl/agreement.