Umowa użytkownika

Data wdrożenia: 25 maja 2023

Niniejsza strona internetowa stanowi wiążący dokument prawny i jest regulaminem (dalej zwanym „Umową”) naszej aplikacji do wideorozmów — CooMeet (dalej zwanej „Aplikacją”). Termin „Aplikacja” obejmuje również strony internetowe https://coomeet.com i odnosi się do nich.

NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI I INNE POSTANOWIENIA, KTÓRE OGRANICZAJĄ NASZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA. PRZED UZYSKANIEM DOSTĘPU DO APLIKACJI NALEŻY DOKŁADNIE I W CAŁOŚCI PRZECZYTAĆ NINIEJSZY REGULAMIN, PONIEWAŻ KORZYSTANIE, UZYSKIWANIE DOSTĘPU I/LUB PRZEGLĄDANIE APLIKACJI OZNACZA AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA PRZESTRZEGANIE KAŻDEGO WARUNKU OKREŚLONEGO W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NATYCHMIAST OPUŚĆ APLIKACJĘ I NIE UŻYWAJ I/LUB NIE PRZEGLĄDAJ JEJ DALEJ.

1. Ogólne informacje o umowie

1.1. O czym jest ten dokument?

Umowa Użytkownika (zwana dalej „Umową”) jest umową między Tobą („Ty”) a DSM Cyprus Services LTD („Spółka”, „My”). Numer rejestracyjny: HE 432303. Siedziba spółki znajduje się pod adresem: Naxou 1, 1st floor, flat/office 103, Strovolos, 2043, Nicosia, Cyprus.

Umowa opisuje relacje dotyczące korzystania z coomeet.com, aplikacji CooMeet i widżetów na różnych stronach internetowych (zwanych dalej „Aplikacją”). Umowa reguluje Twoje relacje ze spółką, a także określa ogólne zasady dotyczące relacji między użytkownikami aplikacji („Użytkownicy”).

1.2. Charakter prawny umowy

Charakter prawny Umowy stanowi umowę licencyjną pomiędzy użytkownikiem a spółką. Spółka (licencjodawca) udziela użytkownikowi (licencjobiorcy) prawa do korzystania z interfejsu aplikacji i jej funkcji oprogramowania, aby w trakcie komunikacji móc przekazywać i powielać informacje zamieszczone w aplikacji przez użytkownika i innych. Umowa zostaje zawarta na cały okres korzystania z aplikacji.

Umowa nie przewiduje praw do udzielania sublicencji. Nie jesteś uprawniony do przeniesienia swoich praw wynikających z umowy na strony trzecie.

Poprzez zawarcie umowy użytkownikowi przysługuje prawo do działania wyłącznie jako osoba fizyczna. Nie jest możliwa rejestracja konta dla osób prawnych i innych stowarzyszeń.

1.3. Inne dokumenty wiążące

Integralnymi częściami (załącznikami) do umowy są Polityka Prywatności oraz Zasady komunikacji na stronie. Akceptacja umowy stanowi akceptację wszystkich jej integralnych części. W przypadku sprzeczności między częściami umowy, główna część umowy ma największą moc prawną i przeważa.

1.4. Akceptacja Umowy

Niniejsza umowa i jej integralne części zawierają ważne postanowienia, w tym między innymi naszą odpowiedzialność wobec Ciebie. Zalogowanie się do aplikacji, korzystanie z niej lub przeglądanie zawartych w niej treści stanowi akceptację wszystkich warunków umowy, w związku z czym użytkownicy są zobowiązani do uważnego zapoznania się z nimi. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek warunkiem umowy, natychmiast zamknij aplikację i zaprzestań korzystania z niej. Jeśli nadal masz pytania dotyczące umowy, skontaktuj się z firmą w celu uzyskania wyjaśnień.

2. REJESTRACJA W APLIKACJI Rodzaje kont

2.1. Wymagania ogólne dla użytkowników

 • Użytkownikowi przysługuje prawo do zawarcia umowy i korzystania z aplikacji w przypadku jednoczesnej zgodności z następującymi wymaganiami:
 • Jesteś w pełni sprawny i w dobrym zdrowiu psychicznym;
 • Nie jesteś pod wpływem alkoholu, narkotyków lub pigułek, które mają skutki uboczne dla Twojego stanu psychicznego;
 • Masz ukończone 18 lat i osiągnąłeś wiek pełnoletności ustalony w Twoim kraju.

Spółka ma prawo ustanowić dodatkowe wymagania dla użytkowników, w tym wymagania dotyczące lokalizacji, wieku i innych.

2.2. Rejestracja

Podczas rejestracji w aplikacji tworzysz konto osobiste. W aplikacji dostępne są dwa rodzaje kont: konto żeńskie („Dziewczyna”) oraz konto męskie („Mężczyzna”). Masz prawo zarejestrować tylko jedno konto, które odpowiada Twojej płci biologicznej.

Uwaga: podczas rejestracji w aplikacji system automatycznie wykonuje zdjęcie użytkownika (zwane dalej „Awatarem”) i wykorzystuje je do profilu użytkownika. Użytkownik może zmienić awatar w dowolnym momencie, korzystając z osobistego konta aplikacji . Surowo zabrania się używania zdjęć innych osób jako swojego awatara — w przeciwnym razie Twój awatar zostanie zakwalifikowany jako wprowadzający w błąd.

2.3. Informacje na koncie

Podczas rejestracji użytkownicy są zobowiązani do podania swoich danych kontaktowych. Dziewczyny muszą podać swoje dane paszportowe. Dziewczyny są zobowiązane do poinformowania spółki w przypadku zmiany danych paszportowych w terminie siedmiu dni od jej wprowadzenia.

2.4. Zakaz podawania imion i nazwisk

Firma ma prawo do odmowy rejestracji pod określoną nazwą lub do wykorzystania nazwy lub wizerunku w aplikacji, jeżeli:

 • Próbujesz podszyć się pod inną osobę;
 • Wizerunek lub nazwa są chronione (o) jako przedmiot objęty prawami wyłączności;
 • Nazwa zawiera link do zasobu strony trzeciej (w tym sieci społecznościowych) lub reklamy (w tym reklamy konkurencyjnego zasobu);
 • Nazwa wskazuje na niepełnoletność;
 • Nazwa wzywa do działań zakazanych w aplikacji;
 • Nazwa lub wizerunek czegoś wulgarnego lub obrażającego członków.

2.5. Prośba o dodatkowe informacje

Możemy zażądać od Ciebie wszelkich dodatkowych informacji dotyczących Twojego wieku, imienia i nazwiska oraz innych danych rejestracyjnych. W przypadku odmowy przekazania nam takich informacji, mamy prawo rozwiązać z Tobą umowę i zabronić Ci korzystania z aplikacji.

2.6. Korzystanie z aplikacji: Środki bezpieczeństwa

Podczas procesu rejestracji będziesz zobowiązany do podania hasła i pewnych informacji o koncie, które umożliwią Ci dostęp do naszej aplikacji i/lub usług. Zgadzasz się zachować poufność swojego hasła i informacji o koncie.

Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że ponosi osobistą odpowiedzialność za bezpieczeństwo urządzenia używanego do łączenia się z Internetem.

3. Komunikacja w aplikacji

3.1. Treść

Komunikacja pomiędzy użytkownikami odbywa się za pośrednictwem wideo poprzez nadawanie (pobieranie) własnych treści audiowizualnych do aplikacji. Użytkownicy mogą również przesyłać tekst i inne informacje na swoje konto w aplikacji. Wszystkie utwory audiowizualne, a także teksty i inne informacje, które pobierasz lub transmitujesz w aplikacji i będą one dalej określane łącznie jako „Treści”.

3.2. Aplikacja jest platformą do komunikacji

Aplikacja CooMeet jest uważana za platformę do komunikacji między użytkownikami. Komunikacja ma odbywać się poprzez korespondencję, wymianę komunikatów audio i wideo, udział w wideoczatach. Spółka nie świadczy użytkownikom usług ani gwarancji dotyczących jakości i stabilności pracy aplikacji oraz nie ingeruje w komunikację między użytkownikami, pod warunkiem przestrzegania przez użytkowników ogólnych wymagań dotyczących treści i zgodności z umową.

3.3. Niewłaściwe korzystanie z aplikacji

Zabrania się korzystania z aplikacji do celów niezwiązanych z komunikacją, w szczególności do zbierania danych o użytkownikach, umieszczania reklam i innych informacji handlowych oraz do reemisji treści stron trzecich.

3.4. Ogólne wymagania dotyczące komunikacji

Podczas komunikacji użytkownik zgadza się przestrzegać określonych zasad dotyczących działań niezgodnych z prawem, niebezpiecznych, obraźliwych i innych zabronionych czynności. Przygotowany przez nas Regulamin dotyczący komunikacji na stronie określa listę działań zabronionych. Komunikując się w aplikacji, zgadzasz się przestrzegać wszystkich tych zasad.

3.5. Szczera komunikacja między użytkownikami

Użytkownicy aplikacji mają decydować o tym, na ile szczerze mogą się ze sobą komunikować. Sposób, w jaki korzystasz z aplikacji, wskazuje sposób, w jaki korzystają z niej inni użytkownicy. Nie wolno wyciągać wniosków na temat moralnego, psychologicznego i innego stanu użytkownika, na podstawie tego, czy korzysta z aplikacji , jak często loguje się w aplikacji, z kim i w jaki sposób się komunikuje. Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia środków prawnych wobec osób, które rozpowszechniają błędne informacje dotyczące aplikacji i jej użytkowników.

3.6. Zakaz zniesławienia

Zabronione jest używanie w aplikacji nazwisk innych osób, niezależnie od tego, czy są one w niej zarejestrowane, czy nie. Nie możesz używać aplikacji do obrażania lub zniesławiania innej osoby. Zgadzasz się zrekompensować spółce wszelkie wydatki, które poniesie lub może ponieść w przypadku złożenia roszczenia o odszkodowanie przeciwko spółce za szkodę na honorze i godności od użytkowników i stron trzecich.

Kodeks postępowania

3.7. Użytkownik może udostępniać swoje treści za pośrednictwem aplikacji („Treści użytkownika”). Użytkownik rozumie, że korzystając z naszej aplikacji i/lub usług, może być narażony na treści, które są obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące zastrzeżenia. Nie mamy kontroli nad treściami użytkownika i w żaden sposób nie gwarantujemy ich jakości, dokładności ani integralności. Firma nie ponosi odpowiedzialności za monitorowanie ani filtrowanie jakichkolwiek treści użytkownika. Jeśli jakakolwiek treść użytkownika zostanie uznana za niezgodną z prawem (w tym treść naruszająca niniejszy regulamin), spółka może przekazać wszelkie niezbędne informacje odpowiednim organom. Wszelkie inne podejrzewane oszustwa lub czyny przestępcze mogą być również niezwłocznie zgłaszane odpowiednim organom.

3.8. Jeśli treści użytkownika lub sam użytkownik zostanie znaleziony przez spółkę lub zgłoszony spółce jako naruszający niniejszy regulamin, spółka ma pełne uprawnienia do ograniczenia możliwości użytkownika do udostępniania treści użytkownika i/lub korzystania z aplikacji („tymczasowy zakaz”) i/lub do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, a zatem członkostwa użytkownika z powiadomieniem lub bez powiadomienia użytkownika („stały zakaz”).

3.9. W przypadku tymczasowych zakazów okresy zakazu są określane przez nas i mogą być od czasu do czasu zmieniane. Zgadzasz się, że spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie i innych użytkowników aplikacji za zmiany okresów zakazu za jakiekolwiek naruszenie.

3.10. Nie ograniczając powyższego, mamy wyłączne prawo do usuwania wszelkich treści, które naruszają niniejszą umowę lub które w inny sposób budzą zastrzeżenia (na przykład mogą być obraźliwe, niezgodne z prawem lub naruszają prawa autorskie, szkodzą lub zagrażają bezpieczeństwu aplikacji, a także naszemu personelowi i użytkownikom itp.).

Użytkownik zgadza się nie korzystać z naszej aplikacji i/lub usług w celu:
3.11. Przesyłanie, publikowanie lub udostępnianie w inny sposób jakichkolwiek treści użytkownika, które:

 • Naruszają wszelkie lokalne, stanowe, federalne lub międzynarodowe przepisy prawne;
 • Naruszają jakikolwiek patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawa własności którejkolwiek ze stron;
 • Szkodzą, zawierają groźby (w tym, na przykład, szantaż), zniesławienie, propagowanie rasizmu, fanatyzmu, nienawiści, przemocy lub nielegalnej działalności lub są w inny sposób wulgarne, nieprzyzwoite, obraźliwe, nękające, torturujące, zniesławiające, inwazyjne w stosunku do cudzej prywatności, nienawistne lub rasowe, etyczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia i/lub niezgodne z prawem;
 • Prześladują inne osoby lub usprawiedliwiają takie działanie lub naruszenie prywatności;
 • Dostarczają nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji lub promują grożące, zniesławiające lub nieprzyzwoite zachowanie;
 • Promują nielegalne lub nieuprawnione kopiowanie treści stworzonych przez inną osobę i chronionych prawem autorskim, a dokładniej dostarcza pirackie oprogramowanie komputerowe lub linki do niego, a także informacje o tym, jak włamać się do urządzeń chronionych przed kopiowaniem przez producenta, lub dostarczają pirackie treści medialne lub linki do plików z takimi treściami medialnymi;
 • W inny sposób łączą się bezpośrednio lub pośrednio z jakimikolwiek materiałami, do których nie masz prawa;
 • Zawierają treści pornograficzne lub seksualne, handlowe i niekomercyjne;
 • Zawierają treści seksualne lub pokazujące brutalne wykorzystywanie osób poniżej 18 roku życia lub wymagają podania danych osobowych takich osób;
 • Zawierają wulgaryzmy, fałszywe informacje o seksie, informacje o kazirodztwie, gwałcie, nekrofilii, a także wszelkie dane osobowe innego zarejestrowanego użytkownika i groźby samobójstwa lub zranienia siebie lub innych, rozwiązłość;
 • Dostarczają informacji instruktażowych na temat nielegalnych działań, takich jak produkcja lub zakup nielegalnej broni, narkotyków, naruszanie czyjejś prywatności itp;
 • Wymagają podania haseł lub jakichkolwiek danych osobowych od innych użytkowników w celach komercyjnych i/lub niezgodnych z prawem;
 • Rozprowadzają reklamy w czatach i prywatnych wiadomościach tekstowych;
 • Obejmują wszelkie nieautoryzowane działania handlowe, w tym konkursy, loterie, wymiany, reklamy i piramidy;
 • Zawierają prywatne dane osób trzecich, w tym między innymi adresy, numery telefonów, adresy e-mail, numery ubezpieczenia społecznego i numery kart bankowych;
 • Zawierają wirusy oprogramowania lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy zaprojektowane w celu przerwania, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonalności innego oprogramowania komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego, lub w celu wyodrębnienia informacji z naszej aplikacji i/lub usługi;
 • Zawierają wszelkie niezamówione lub nieautoryzowane reklamy, zachęty, materiały promocyjne, wiadomości-śmieci, spam, listy łańcuchowe lub jakąkolwiek inną formę zachęty;
 • Według wyłącznego osądu spółki są sprzeczne lub ograniczają lub uniemożliwiają jakiejkolwiek innej osobie korzystanie z naszej aplikacji i/lub usług, lub które mogą narazić spółkę, nasze podmioty stowarzyszone lub naszych użytkowników na jakąkolwiek szkodę lub odpowiedzialność jakiegokolwiek rodzaju.

3.12. Jako użytkownik wyrażasz również zgodę aby:

 • Nie używać żadnego urządzenia lub oprogramowania w celu wyrządzenia jakichkolwiek szkód w aplikacji oraz w celu obejścia, zakłócania lub próby zakłócania jej normalnego funkcjonowania;
 • Niewykonywania jakichkolwiek oszukańczych lub innych bezprawnych działań związanych z korzystaniem z aplikacji, a także wszelkich innych działań, które my lub jakikolwiek inny jej użytkownik może uznać za budzące zastrzeżenia w odniesieniu do niniejszej umowy, w tym między innymi nieautoryzowanego osadzania API, publikowania linków, przesyłania spamu itp;
 • Nie podejmować żadnych działań, które spowodują nadmierne lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszych serwerów. Jeśli dowiesz się, że ktoś przygotowuje cyberatak na aplikację, zgadzasz się poinformować o tym firmę.
 • Nie angażować się w reklamę lub nakłanianie innych użytkowników do zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek produktów lub usług;
 • Postępować zgodnie z zasadami czatu. Zasady Czatu można znaleźć pod adresem https://coomeet.com/pl/chatrules i stanowią one integralną część niniejszej umowy;
 • Korzystać z dostępnych narzędzi kontroli rodzicielskiej (oprogramowanie do blokowania i filtrowania określonych aplikacji i zasobów) w celu wykluczenia dostępu małoletnich do aplikacji;
 • Nie zezwalać małoletnim na korzystanie z aplikacji i nie zezwolisz małoletnim na komunikowanie się za pośrednictwem aplikacji, ani na wykonywanie jakichkolwiek innych czynności, które mogą być wykonane za pośrednictwem aplikacji;
 • Że nie będziesz półnago lub nago przed kamerą, pokazywać swoich genitaliów innym użytkownikom, wysyłać innym użytkownikom wszelkiego rodzaju wizualnych obrazów i opisów nagości, a także opisów słownych i pisemnych oraz treści audiowizualnych o charakterze erotycznym/pornograficznym.

Uwaga: zastrzegamy sobie prawo do podjęcia rozsądnych środków w celu zapobieżenia wysyłaniu wiadomości spam do członków.

3.13. W przypadku, gdy inny użytkownik wystąpi półnagi lub nagi przed kamerą lub wyśle Ci obrazy dowolnego rodzaju i/lub opisy nagości, opisy słowne i pisemne i/lub treści audio/wideo o charakterze erotycznym/pornograficznym, oświadczasz i gwarantujesz, że:

Użytkownik nie będzie zezwalał osobom niepełnoletnim na dostęp do jakichkolwiek treści wymienionych powyżej ani na oglądanie półnagich/nagich Użytkowników aplikacji.

W przypadku napotkania wyżej wymienionych przypadków powiadomisz nas o tym niezwłocznie, klikając przycisk „Nadużycie” i przerywając wszelkie relacje z tym użytkownikiem.

3.14. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

 • Użytkownik nie będzie korzystał z aplikacji w miejscach, krajach lub regionach, w których takie działanie może być uznane za naruszenie jakiegokolwiek prawa, rozporządzenia, zasady, uchwały, dekretu lub zwyczaju.
 • Użytkownik nie będzie w żaden sposób nagrywać ani rejestrować żadnych interakcji z innymi użytkownikami (na przykład tego, co dzieje się podczas sesji wideo lub czatu tekstowego), osobistych rozmów, a także innych osobistych i/lub poufnych informacji i przesyłać ich do Internetu i/lub ujawniać w jakikolwiek inny sposób, chyba że jest do tego uprawniony lub zobowiązany na mocy odpowiednich przepisów krajowych i międzynarodowych.
 • Użytkownik nie będzie w żaden sposób nagrywał i/lub korzystał (w tym późniejsze przeglądanie, pobieranie, kopiowanie, nadawanie itp.) z treści.

3.15. Pamiętaj, że nie monitorujemy żadnych rozmów na czacie między naszymi użytkownikami. Rozumiesz, że niektórzy użytkownicy mogą wykazywać pewne rodzaje obraźliwego i niewłaściwego zachowania, w tym między innymi pokazywać swoje genitalia przed kamerą. Zgadzasz się natychmiast zaprzestać korzystania z aplikacji, jeśli uważasz, że takie zachowanie może prowadzić do jakichkolwiek zaburzeń nerwowych lub psychicznych lub obrażać Twoje przekonania religijne. Jeśli zdecydujesz się nadal korzystać z aplikacji, zgadzasz się ponosić wszelkie ryzyko i wszelką odpowiedzialność związaną z komunikacją z innymi użytkownikami.

4. OSTRZEŻENIA

4.1. Zasada ogólna: nie ponosimy odpowiedzialności za Ciebie

Dobrowolnie prowadzisz komunikację w aplikacji jako kompetentny pełnoletni użytkownik. Masz zdecydować, czy chcesz się komunikować, czy nie, jesteś odpowiedzialny za swoje działania, za to, co mówisz, robisz i wysyłasz za pomocą aplikacji.

4.2. Czy możesz komunikować się w aplikacji?

Poprzez rejestrację w aplikacji potwierdzasz, że taka komunikacja nie jest zabroniona przez ustawodawstwo Twojego kraju. W przypadku, gdy taka komunikacja w aplikacji lub jakikolwiek jej rodzaj jest zabroniony lub ograniczony w Twoim kraju, wówczas masz obowiązek samodzielnie ograniczyć swoje zachowanie w aplikacji, aby nie naruszać przepisów prawa. Jeśli nie masz pewności, jakie działania są zabronione lub ograniczone w Twoim kraju, należy skontaktować się z lokalnym prawnikiem lub adwokatem w celu uzyskania wyjaśnień.

Poprzez rejestrację w aplikacji potwierdzasz również, że komunikacja w niej nie narusza standardów moralności w Twoim kraju. Wszystkie konsekwencje nieprzestrzegania wyżej wymienionych standardów spoczywają na Tobie.

4.3. Uzyskujesz wszystkie niezbędne uprawnienia samodzielnie

W przypadku, gdy w Twoim kraju wymagana jest rejestracja lub certyfikatu, aby komunikować się w aplikacji lub otrzymywać płatności za komunikację, jesteś odpowiedzialny za uzyskanie zezwolenia, licencji lub innego niezbędnego dokumentu.

4.4. Ty ponosisz koszty

Ponosisz koszty niezbędne do samodzielnej komunikacji, płacisz za sprzęt techniczny do wideo, dostęp do Internetu, inne narzędzia i usługi niezbędne do komunikacji. Nie zwracamy tych kosztów.

4.5. Nie jesteś naszym pracownikiem

Fakt, że komunikujesz się w aplikacji, w tym odpłatnie, nie czyni Cię naszym pracownikiem. Nie jesteś również zleceniodawcą ani agentem, pracodawcą ani pracownikiem, partnerem, założycielem ani członkiem firmy. Użytkownik samodzielnie określa swoje działania w aplikacji i ponosi za nie odpowiedzialność. Ustalone w aplikacji zasady komunikacji nie są traktowane jako opisy stanowisk lub inne podobne dokumenty.

4.6. Nie gwarantujemy jakości treści

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakość treści tworzonych przez użytkowników, jak również za zachowanie użytkowników w trakcie komunikacji. Tylko użytkownicy mogą oceniać treści, które przeglądają w aplikacji. Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie przerwać komunikację z użytkownikiem, który Ci nie odpowiada. Aby zapoznać się z aplikacją, dostępna jest wersja próbna, która umożliwia ocenę treści w aplikacji bez konieczności płacenia za nią.

Użytkownik nie jest uważany za konsumenta jakichkolwiek usług w aplikacji w rozumieniu przepisów o ochronie konsumentów.

4.7. Możliwość znalezienia treści dla dorosłych

W aplikacji można natknąć się na seksualne informacje w formie wizualnej, tekstowej i innej. Jeśli uważasz, że takie Treści mogą prowadzić do zaburzeń nerwowych lub psychicznych lub obrażać Twoje uczucia religijne, natychmiast zaprzestań korzystania z aplikacji.

Podczas wyszukiwania partnera czatu możesz skorzystać z funkcji „bezpieczne wyszukiwanie”, aby uzyskać ochronę przed sesjami zawierającymi nagość. Wyłączając funkcję „bezpiecznego wyszukiwania”, potwierdzasz, że jesteś gotowy na zobaczenie treści dla dorosłych.

4.8. Moderacja treści

Niezwłocznie odpowiadamy na wiadomości dotyczące naruszenia umowy. Spółka podejmuje również pewne starania, aby zapobiegać potencjalnym naruszeniom technicznym za pomocą automatycznego monitorowania zachowań użytkowników. Nie przeprowadzamy jednak wstępnej kontroli wszystkich treści i nie możemy zagwarantować, że w aplikacji nie będzie treści zakazanych lub obraźliwych ani naruszeń od pozostałych pracowników.

4.9. Nie podzielamy poglądów użytkowników

Nie ponosimy odpowiedzialności za pomysły i poglądy wyrażone przez użytkowników w trakcie komunikacji. Te idee i poglądy nie są uważane za poglądy spółki ani jej przedstawicieli. Żaden z użytkowników nie jest uprawniony do wypowiadania się w imieniu spółki.

Podobnie, odwołanie się do jakichkolwiek stron, aplikacji czy programów w aplikacji nie oznacza, że popieramy, gwarantujemy lub polecamy dane usługi, aplikacje lub programy.

5. Monitorowanie zgodności umowy

5.1. Rejestrowanie komunikacji

W celu monitorowania zgodności z umową spółka ma prawo do rejestrowania procesu komunikacji, w tym zapisywania korespondencji i zapisów dźwiękowych, a także wykonywania zrzutów ekranu z transmisji wideo. Spółka nie wykorzystuje tych zapisów do innych celów. Spółka może, ale nie jest zobowiązana, dostarczyć kopie tych zapisów.

5.2. Automatyczne rozpoznawanie twarzy

Spółka stosuje automatyczną identyfikację osób w audycjach i kontach blokowych, za pośrednictwem których komunikują się obcy lub niezarejestrowani użytkownicy.

5.3. Kontrola gestów

Firma boryka się z reemisją filmów w aplikacji. Dlatego też, moderatorzy firmy mogą połączyć się z sesjami czatu i poprosić o powtórzenie wykonywanego przez nich gestu. W przypadku, gdy tego nie zrobisz, Twoje konto zostanie zablokowane.

5.4. Kontrole mystery shoppers

W celu weryfikacji zgodności z postanowieniami umowy, w szczególności zakazu komunikacji z małoletnimi, spółka stosuje metodę kontroli Mystery shoppers. W tym celu pracownicy firmy mogą łączyć się z sesjami czatu.

5.5. Kontakty z pomocą techniczną firmy

W celu poprawy jakości usług przysługuje Ci prawo (a w niektórych określonych przypadkach — są wymagane) do informowania spółki o wszelkich problemach w pracy aplikacji lub niewłaściwym zachowaniu w imieniu użytkowników. W przypadku uzasadnionych reklamacji, możemy zaoferować Ci dodatkowe (bonusowe) jednostki waluty wewnętrznej.

6. Płatność za komunikację: warunki ogólne

6.1. Płatne funkcje aplikacji

Komunikacja w aplikacji jest płatna. Cena waluty wewnętrznej i cena komunikacji będą ustalane przez algorytmy aplikacji.
Firma otrzymuje prowizję. Prowizja ta określa opłatę, którą użytkownicy płacą za korzystanie z funkcji aplikacji . Kursy wymiany walut na walutę wewnętrzną (pieniądze za minuty, minuty za punkty i pieniądze) są ustalane przez spółkę i podlegają wszelkim zmianom bez zgody użytkowników.

6.2. Wersja próbna

Nowi użytkownicy mają możliwość zapoznania się z funkcjami aplikacji w wersji bezpłatnej (próbnej). Funkcjonalność wersji próbnej i głównej wersji aplikacji jest taka sama. Następnie masz prawo do zakupu waluty wewnętrznej w celu kontynuowania komunikacji w aplikacji.

6.3. Waluta wewnętrzna

System zapewnia dwa rodzaje waluty wewnętrznej: minuty i punkty. Minuty można kupić w aplikacji za pieniądze. Podczas oglądania płatnej treści minuty są zamieniane na punkty, które odbiorca (Dziewczyna) ma prawo wymienić na pieniądze. Wymiana minut na punkty zależy od aktualnej taryfy, która jest opisana ze szczegółami na koncie Dziewczyny.

6.4. Prezenty

Użytkownicy mogą wręczać prezenty w aplikacji, kupując je za walutę wewnętrzną. Prezent, podobnie jak waluta wewnętrzna, można wymienić na pieniądze. Otrzymanie upominku nie oznacza, że jego odbiorcy będzie musiał wykonywać określonych czynności w trakcie komunikacji. Jednak w przypadku częstych skarg dotyczących użytkownika, który wyłudza prezenty przez oszustwo, zastrzegamy sobie prawo do zastosowania wobec niego kar.

6.5. Bonusy

Jesteśmy uprawnieni do nagradzania aktywnych użytkowników darmowymi minutami i innymi rabatami w ramach różnych programów bonusowych. Nagradzamy również użytkowników walutą wewnętrzną za ich wkład w modyfikacje aplikacji — za uzasadnione reklamacje dotyczące niewłaściwego zachowania innych użytkowników. Minuty premiowe i rabaty mogą być naliczane pod pewnymi warunkami — na przykład z obowiązkiem ich wykorzystania w określonym czasie.

6.6. Waluta wewnętrzna — nie pieniądz

Ani waluta wewnętrzna ani prezenty nie są uważane za pieniądze. Nie należą one do użytkownika w ramach prawa własności. Wszystkie przypadki korzystania z waluty wewnętrznej i prezentów należy przeprowadzać zgodnie z niniejszą umową. Zabronione jest przekazywanie sobie przez użytkowników waluty wewnętrznej i wykorzystywanie jej w jakikolwiek inny sposób, z wyjątkiem tych ustanowionych niniejszą umową i dostarczonych przez funkcjonalność aplikacji.

6.7. Pełne warunki odpłatnej komunikacji

Obecnie dostępne są następujące pakiety premium:

 • 3 dni okresu próbnego – 2,97 USD + 10 darmowych minut. Razem: 2,97 USD
 • 1 miesiąc – 9,99 USD + 20 darmowych minut. Razem: 9,99 USD
 • 3 miesiące – 7,99 USD miesięcznie + 70 darmowych minut. Razem: 23,97 USD
 • 6 miesięcy – 4,99 USD miesięcznie + 100 darmowych minut. Razem: 29,94 USD

Gdy Premium jest wypłacane w innej walucie, pieniądze są przeliczane po aktualnym kursie walutowym Twojego banku.

Po wykorzystaniu wszystkich darmowych minut możesz kupić dodatkowe minuty, aby kontynuować korzystanie z wideoczatu lub messengera w wideoczacie.

Koszt 1 (jednej) minuty wynosi 0,50 USD.

Obecnie dostępne są następujące pakiety minut:

 • 10 minut – 5 USD
 • 60 minut – 25 USD
 • 360 minut – 100 dolarów

6.8. Zmiany warunków płatności za komunikację

Warunki płatności za komunikację i warunki zwrotu z konta mogą zostać zmienione przez spółkę w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia użytkowników. W przypadku, gdy nastąpi istotna zmiana warunków umowy, użytkownikom przysługuje prawo do zakończenia korzystania z aplikacji . W takim przypadku otrzymasz kwotę w wysokości środków widocznych na Twoim koncie w momencie rozwiązania umowy, z uwzględnieniem warunków określonych w punktach 8.1 i 8.2.

6.9. Podatek od wartości dodanej (VAT)

W przypadku niektórych krajów do ceny pakietu zostanie doliczony podatek VAT. Jeśli do ceny Twojego pakietu dodany jest podatek VAT, zobaczysz tę informację na stronie płatności.

7. Zakup waluty wewnętrznej

7.1. Minimalna kwota zakupu

Ustalimy minimalną kwotę pieniędzy, żądaną za zakup waluty wewnętrznej. Kwota ta może się różnić w zależności od metody płatności, a także może się zmieniać od czasu do czasu.

7.2. Subskrypcja aplikacji

Możesz wykupić członkostwo w aplikacji. Jednocześnie nie pobieramy opłat abonamentowych bez Twojej zgody (nie pobieramy opłat automatycznie). W przypadku, gdy okres płatnego członkostwa dobiegł końca, należy ponownie zapłacić za dalszą komunikację.

Jeśli subskrypcja została zakupiona przed 12 lutego 2020 r., płatność za pomocą karty bankowej zostanie pobrana automatycznie. W takim przypadku, aby zakończyć subskrypcję, należy ją anulować, w przeciwnym razie środki będą nadal pobierane z Twojej karty.

7.3. Obciążenie zwrotne. Wymóg zwrotu pieniędzy

Jeśli nie zgadzasz się z kwotą za korzystanie z aplikacji, którą obciążona została Twoja karta bankowa, skontaktuj się z nami w celu uzyskania zwrotu (obciążenia zwrotnego) zanim skontaktujesz się ze swoim bankiem. Twoje roszczenie zostanie rozpatrzone, a w przypadku, gdy uznamy je za uzasadnione, zakwestionowana kwota zostanie zwrócona na Twoją kartę. Zwrot w ramach zatwierdzonego wniosku może potrwać do 20 dni roboczych. W przypadku odrzucenia Twojej prośby możesz skontaktować się z wystawcą karty bankowej.

7.4. Potwierdzenie danych bankowych

Firma ma prawo zażądać potwierdzenia szczegółów płatności. Może to obejmować informacje o karcie bankowej (na przykład zdjęcie ostatnich sześciu numerów karty lub zdjęcie użytkownika posiadającego kartę itp.), dane paszportowe lub wszelkie inne środki identyfikacji.

8. Zwrot środków z konta

8.1. Konwersja punktów na pieniądze

Dziewczyny mogą wymieniać punkty na pieniądze, a następnie dokonywać wypłaty pieniędzy z aplikacji na kartę bankową lub do portfela elektronicznego. Minimalna kwota, którą można przekonwertować wynosi 5000 punktów. Wypłata zostanie wykonana w ciągu 5 dni roboczych. Firma zobowiązuje się do opłaty prowizji za wypłatę.

Zwrotu można dokonać (według uznania odbiorcy):

 • VISA lub MasterCard;
 • Do portfeli elektronicznych EpayServices, Yandex Money, Webmoney, Qiwi.

W przypadku działania siły wyższej metody płatności mogą ulec zmianie, a okres płatności może ulec wydłużeniu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany w sposobie płatności lub okresie płatności, które nastąpiły bez winy spółki.

Aby uzyskać informacje na temat zmiany metody płatności lub okresu płatności z powodu siły wyższej, skontaktuj się z działem obsługi klienta za pośrednictwem czatu lub poczty elektronicznej.

8.2. Podatki i składki na płatności

Wypłacając pieniądze do Twojego portfela, nie płacimy żadnych składek emerytalnych, medycznych ani innych. W przypadku, gdy komunikacja w aplikacji i dochody płynące z niej podlegają opodatkowaniu w Twoim kraju, musisz zapłacić te podatki samodzielnie.

8.3. Konwersja minut na pieniądze (zwrot minut)

A. Minut premiowych nie można zamienić na pieniądze.
B. Wydanych minut nie można wymienić z powrotem na pieniądze.
C. Niewykorzystane minuty mogą zostać zamienione z powrotem na pieniądze i zwrócone na kartę bankową lub na elektroniczny portfel, z którego pierwotnie dokonano zakupu.

8.4. Prawo do zatrzymania

Środki z Twojego konta mogą zostać częściowo lub całkowicie pobrane (zatrzymane) na rzecz spółki w przypadku naruszenia warunków umowy. Kwota takiego wstrzymania zostanie ustalona przez spółkę.

8.5. Zakaz płatności poprzez przekazanie wniosku

Użytkownikom nie wolno ustanawiać dodatkowych wymagań dotyczących płatności za komunikację oprócz tych ustalonych w aplikacji . W szczególności zabrania się żądania dodatkowej płatności za komunikację poza aplikacją (przez PayPal, kryptowalutę itp.)

9. Własność intelektualna

(a) Prawa własności intelektualnej

9.1. Wszystkie przedmioty udostępnione za pośrednictwem aplikacji, w tym elementy projektowe, tekst, obrazy graficzne, ilustracje, filmy, skrypty, oprogramowanie, muzyka, dźwięki i inne przedmioty oraz ich zbiory (wszystkie wymienione przedmioty uznaje się za zawarte w podanej powyżej definicji „Treści”) podlegają wyłącznym prawom spółki, użytkowników i innych posiadaczy praw, przy czym wszelkie prawa do tych przedmiotów są zastrzeżone.

9.2. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, a także w odpowiednich przepisach prawa, żadna treść nie może być kopiowana (powielana), przetwarzana, rozpowszechniana, publikowana, pobierana, przenoszona, sprzedawana lub w inny sposób wykorzystywana w całości lub w części bez uprzedniej zgody właściciela praw, chyba że właściciel ten wyraźnie zgodził się na swobodne korzystanie z jego treści przez jakąkolwiek osobę.

Powielanie, kopiowanie, gromadzenie, systematyzowanie, przechowywanie i przekazywanie treści w celu stworzenia komercyjnych i/lub niekomercyjnych bazy danych i/lub korzystania z treści w całości lub częściowo bez względu na sposób używania ich jest niedozwolone bez zgody spółki.

Niniejszym zabraniamy korzystania z aplikacji w celu tworzenia prac pochodnych, kompilacji i dekompilacji, parsowania części lub przebudowy aplikacji.

9.3. Udostępniając za pośrednictwem aplikacji swoje legalnie posiadane treści, użytkownik udziela innym użytkownikom niewyłącznego prawa do korzystania z nich w ramach funkcjonalności udostępnianej przez stronę poprzez przeglądanie, powielanie (w tym kopiowanie) i innych praw wyłącznie w celu osobistego niekomercyjnego wykorzystania, z wyjątkiem przypadków, gdy takie wykorzystanie narusza lub może naruszać interesy właściciela praw chronione przez przepisy prawne.

9.4. Treści udostępniane wyłącznie w celu osobistego niekomercyjnego wykorzystania mogą być wykorzystywane przez użytkownika pod warunkiem, że wszystkie znaki autorskie lub inne informacje o autorach, nazwa autora i utwór pozostaną niezmienione.

9.5. Użytkownik udziela spółce niewyłącznego prawa do bezpłatnego korzystania z treści udostępnionych za pośrednictwem aplikacji, które zgodnie z prawem do niego należą, abyśmy mogli zapewnić poprawne działanie aplikacji w zakresie wymaganym przez jej architekturę i funkcjonalność. Użytkownik udziela również spółce niewyłącznego prawa do korzystania ze swoich treści poprzez kopiowanie, publiczne udostępnianie ich, powielanie, przetwarzanie, tłumaczenie i dystrybucję na potrzeby lub w związku z celami strony, w tym w celu zwiększenia jej popularności. W tym celu możemy tworzyć utwory pochodne, a także podejmować wszelkie inne uzasadnione działania. Użytkownik udziela nam również niewyłącznego prawa do kopiowania swoich treści w celu usprawnienia i ułatwienia publikacji oraz przechowywania treści użytkownika.

9.6. Wspomniane niewyłączne prawo jest przyznawane na okres, w którym treść jest dostępna za pośrednictwem aplikacji i obejmuje terytorium krajów na całym świecie. Zakończenie tego okresu (gdy treści nie są już dostępne za pośrednictwem aplikacji — na przykład usunięte przez użytkownika) i/lub zakończenie niewyłącznego okresu obowiązywania prawa nie pociąga za sobą konieczności usunięcia przez nas treści promocyjnych w żaden sposób (w tym ich usunięcia z Internetu). Mamy prawo przenieść prawa opisane w niniejszym punkcie na strony trzecie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje nam prawo do korzystania z funkcjonalnych i technicznych możliwości aplikacji, które umożliwiają wyświetlanie publikowanych treści, także w celu wyświetlania wspomnianych treści oraz reklam.

9.7. W przypadku usunięcia treści z aplikacji, prawa niewyłączne, o których mowa powyżej, zostaną automatycznie cofnięte. Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania kopii zapasowych i archiwizacji treści użytkownika przez wymagany okres czasu, jeśli jest to konieczne ze względu na specyfikę techniczną wymagającą normalnego funkcjonowania i działania aplikacji.

9.8. Z wyjątkiem własnych treści, użytkownik nie jest uprawniony do przesyłania ani udostępniania publicznie jakichkolwiek innych treści zaczerpniętych z innych aplikacji, witryn, baz danych, a także innej własności intelektualnej bez wyraźnej zgody posiadaczy praw do tej własności intelektualnej.

9.9. Jakiekolwiek korzystanie z aplikacji lub treści, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszym dokumencie lub z wyjątkiem sytuacji, gdy właściciel własności intelektualnej wyraźnie wyrazi na to zgodę na piśmie, jest surowo zabronione.

9.10. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej w niniejszym regulaminie, żadne określenie nie może być interpretowane jako przyznanie jakichkolwiek praw własności intelektualnej do treści.

9.11. Aplikacja może zawierać nasze znaki usługowe i/lub znaki towarowe, a także znaki naszych podmiotów stowarzyszonych lub innych firm w formie słów, grafik, logo itp. Korzystanie z naszej aplikacji i/lub usług nie daje żadnego prawa ani licencji na korzystanie ze znaków usługowych i/lub znaków towarowych i/lub znaków stron trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody spółki lub odpowiednich właścicieli praw własności intelektualnej stron trzecich.

(b) Naruszenia praw własności intelektualnej

9.12. Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za wszelkie treści lub inne informacje, które przesyła lub w inny sposób udostępnia w aplikacji lub za jej pośrednictwem. Użytkownik nie ma prawa do przesyłania, przekazywania, publikowania lub udostępniania w inny sposób treści za pośrednictwem aplikacji, chyba że posiada odpowiednie prawa, przy czym takie prawa są przez niego nabywane lub przekazywane zgodnie z wszelkimi odpowiednimi przepisami. Po wykryciu jakichkolwiek naruszeń praw własności intelektualnej należy złożyć skargę za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta.

9.13. Mamy prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani do sprawdzania aplikacji pod kątem zabronionych treści i możemy usuwać treści (z odpowiednim powiadomieniem lub bez) według własnego uznania, jeśli nie jest ona zgodna z niniejszym regulaminem.

(c) Opłaty licencyjne

9.14. Dziewczęta udzielają spółce prawa do bezpłatnego wykorzystywania swoich wizerunków (w tym fragmentów filmów z ich udziałem) w celach reklamowych, marketingowych oraz innych celach komercyjnych i niekomercyjnych. W tym celu Dziewczęta udzielają spółce niewyłącznej licencji na korzystanie z odpowiednich materiałów w dowolny stosowny sposób, w tym do tworzenia dzieł pochodnych. Spółka ma prawo przenieść te prawa na strony trzecie.

Dziewczyny zapewniają również spółce prawo do bezpłatnego używania swojego imienia i nazwiska (oraz, jeśli jest dostępny, pseudonimu) w celach reklamowych, marketingowych oraz innych celach komercyjnych i niekomercyjnych.

9.15. Oprócz środków, które zostaną Ci wypłacone podczas przeliczania wewnętrznej waluty aplikacji na pieniądze, oświadczasz, że zrzekasz się otrzymywania tantiem za tworzenie i nadawanie treści, w tym utworów audiowizualnych, a także za przesyłanie zdjęć i innych wyłącznych praw na rzecz aplikacji.

(d) W przypadku naruszenia praw własności intelektualnej

9.16 W przypadku naruszenia praw własności intelektualnej w aplikacji, niezwłocznie poinformuj nas o tym na adres: warning@coomeet.com, abyśmy mogli podjąć wszelkie niezbędne środki lub skontaktować się z Tobą w celu wyjaśnienia sytuacji.

10. Zrzeczenie się odpowiedzialności

10.1. Zrzeczenie się roszczeń wobec spółki

Akceptując warunki niniejszej umowy, użytkownik odmawia jakichkolwiek roszczeń wobec spółki w dowolnym momencie z jakiegokolwiek powodu, w tym roszczeń wstecznych, roszczeń o odszkodowanie za szkody fizyczne lub moralne, szkody w honorze i godności, szkody bezpośrednie, utracone korzyści i inne straty materialne. Odmawiasz składania jakichkolwiek innych roszczeń, które mogą powstać w związku z korzystaniem z aplikacji i komunikacją w niej.

10.2. Aplikacja jest używana w stanie, w jakim się znajduje (stan bieżący)

INFORMACJE I TREŚCI Z NASZEJ APLIKACJI LUB ROZPOWSZECHNIANE ZA JEJ POŚREDNICTWEM SĄ DOSTARCZANE W STANIE, „W JAKIM SĄ”, „W JAKIM SĄ DOSTĘPNE”, Z „WSZYSTKIMI WADAMI”, A WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE SĄ WYŁĄCZONE. NASZA APLIKACJA I/LUB USŁUGI MOGĄ ZAWIERAĆ BŁĘDY, USTERKI, PROBLEMY LUB INNE OGRANICZENIA.

10.3. Zrzeczenie się wymogów dotyczących danych osobowych

Akceptując warunki niniejszej umowy, użytkownik zgadza się, że nie będzie występował z jakimikolwiek roszczeniami do spółki w przypadku, gdy dane osobowe lub inne dane umieszczone w aplikacji zostaną zniszczone, utracone lub staną się przedmiotem nieuprawnionego dostępu, przy czym nie ma to wpływu na okoliczności.

10.4. Odpowiedzialność spółki za naruszenie wyłącznych praw osób trzecich

Spółka nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności subsydiarnej, za naruszenie wyłącznych praw stron trzecich, popełnionych w Twoim imieniu podczas komunikacji, w tym za naruszenie praw autorskich do utworów audiowizualnych, fotografii, komentarzy, korespondencji i wszelkich innych informacji, a także za naruszenie praw do środków indywidualizacji i innych praw intelektualnych.

10.5. Odpowiedzialność firmy za treść

Spółka jest uważana za pośrednika informacyjnego i nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane przez użytkowników treści. W przypadku stwierdzenia w aplikacji treści, które są zabronione, niejednoznaczne lub naruszają prawa osób trzecich, należy niezwłocznie poinformować firmę pod adresem: warning@coomeet.com, aby można było podjąć odpowiednie działania.

10.6. Odpowiedzialność firmy za hacki

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że ani firma, ani użytkownicy aplikacji, ani żadna inna strona trzecia nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Ciebie z powodu zaniedbania w stosunku do bezpieczeństwa urządzenia, którego używasz do łączenia się z Internetem, lub dlatego, że ujawniłeś/powierzyłeś informacje o swoim haśle lub koncie innym osobom lub przechowywałeś je w niewłaściwy sposób.

Wyjaśnienie: Błędy i korekty

10.7. NIE OŚWIADCZAMY ANI NIE GWARANTUJEMY W INNY SPOSÓB, ŻE NASZA APLIKACJA BĘDZIE WOLNA OD BŁĘDÓW LUB WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW, ANI ŻE NAPRAWIMY WSZELKIE BŁĘDY. NIE OŚWIADCZAMY ANI NIE GWARANTUJEMY W INNY SPOSÓB, ŻE INFORMACJE DOSTĘPNE W APLIKACJI LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM BĘDĄ POPRAWNE, DOKŁADNE, AKTUALNE LUB W INNY SPOSÓB WIARYGODNE.

Wyjaśnienie: Treści, towary i/lub usługi stron trzecich

10.8. TREŚCI DOSTARCZANE PRZEZ STRONY TRZECIE (NA PRZYKŁAD PRZEZ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW ITP.) BĘDZIE DOSTĘPNA DLA CIEBIE PODCZAS KORZYSTANIA Z APLIKACJI. SPÓŁKA NIE MA ŻADNEJ KONTROLI REDAKCYJNEJ ANI INNEJ NAD TAKIMI TREŚCIAMI. WSZELKIE OPINIE LUB INNE INFORMACJE LUB TREŚCI WYRAŻONE LUB UDOSTĘPNIONE PRZEZ TAKIE STRONY TRZECIE SĄ OPINIAMI ICH AUTORÓW I WŁAŚCICIELI, A NIE NASZEJ FIRMY. FIRMA NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ANI LEGALNOŚCI JAKICHKOLWIEK TREŚCI DOSTARCZANYCH PRZEZ KTÓRĄKOLWIEK Z TYCH STRON.

10.9. UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE NIE OBSŁUGUJEMY ANI NIE KONTROLUJEMY PRODUKTÓW ANI USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ STRONY TRZECIE. STRONY TE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZYSTKIE ASPEKTY PRZETWARZANIA ZAMÓWIEŃ, REALIZACJI, FAKTUROWANIA I OBSŁUGI KLIENTA, JAK RÓWNIEŻ ZA WSZELKIE INNE ASPEKTY ZWIĄZANE Z ICH PRODUKTAMI LUB USŁUGAMI. NIE JESTEŚMY STRONĄ W TRANSAKCJACH POMIĘDZY TOBĄ A TAKIMI STRONAMI TRZECIMI. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUG STRON TRZECICH LUB DOKONYWANIE ZAKUPÓW OD STRON TRZECICH ODBYWA SIĘ NA JEGO WYŁĄCZNE RYZYKO I BEZ ŻADNYCH GWARANCJI UDZIELANYCH PRZEZ NAS. WSZELKIE PRZEPISY, DOKUMENTY PRAWNE (W TYM POLITYKI PRYWATNOŚCI) I PROCEDURY OPERACYJNE OSÓB TRZECICH BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA PODCZAS KORZYSTANIA Z DOWOLNEJ Z ICH STRON INTERNETOWYCH LUB APLIKACJI.

10.10. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ŻADNE TREŚCI ZAWARTE W NASZEJ APLIKACJI (W TYM WSZELKIE TREŚCI DOSTARCZONE PRZEZ NAS LUB PRZEZ STRONY TRZECIE) NIE BĘDĄ STANOWIĆ PORAD FINANSOWYCH, INWESTYCYJNYCH, PRAWNYCH I/LUB INNYCH PORAD ZAWODOWYCH ORAZ ŻE MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ LUB NASZYMI UŻYTKOWNIKAMI NIE POWSTAJĄ ŻADNE RELACJE ZAWODOWE. NINIEJSZYM ZGADZASZ SIĘ, ŻE NIE BĘDZIESZ PODEJMOWAĆ ŻADNYCH DECYZJI FINANSOWYCH, INWESTYCYJNYCH, PRAWNYCH I/LUB INNYCH OPARTYCH W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI NA CZYMKOLWIEK ZAWARTYM W NASZEJ APLIKACJI LUB JEJ USŁUGACH.

Wyjaśnienie: Gwarancje i odpowiedzialność

10.11. FIRMA NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK TREŚCI UDOSTĘPNIONE LUB OFEROWANE ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ APLIKACJI LUB W ZWIĄZKU Z NASZYMI USŁUGAMI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW NASZEJ APLIKACJI. CHOCIAŻ MOŻEMY OKREŚLAĆ ZASADY POSTĘPOWANIA UŻYTKOWNIKA I PUBLIKOWANIA, NIE KONTROLUJEMY ANI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TO, CO UŻYTKOWNICY PUBLIKUJĄ, PRZEKAZUJĄ LUB UDOSTĘPNIAJĄ ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ APLIKACJI I/LUB USŁUG I NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK OBRAŹLIWE, NIEODPOWIEDNIE, NIEPRZYZWOITE, NIEZGODNE Z PRAWEM, NARUSZAJĄCE PRAWA AUTORSKIE LUB W INNY SPOSÓB BUDZĄCE ZASTRZEŻENIA TREŚCI, KTÓRE MOŻESZ NAPOTKAĆ PODCZAS KORZYSTANIA Z NASZEJ APLIKACJI I/LUB USŁUG.

10.12. NASZA APLIKACJA I/LUB USŁUGI MOGĄ BYĆ CZASOWO NIEDOSTĘPNE Z POWODU KONSERWACJI LUB Z INNYCH. FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, ZANIECHANIA, PRZERWY, USUNIĘCIA, USTERKI, OPÓŹNIENIA W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI, AWARIĘ LINII KOMUNIKACYJNEJ, KRADZIEŻ LUB ZNISZCZENIE, NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP LUB ZMIANĘ KOMUNIKACJI UŻYTKOWNIKA.

10.13. FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK USTERKI TECHNICZNE LUB INNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z SIECIĄ TELEFONICZNĄ LUB USŁUGĄ, SYSTEMEM KOMPUTEROWYM, SERWEREM LUB DOSTAWCĄ, SPRZĘTEM LUB OPROGRAMOWANIEM KOMPUTEROWYM LUB MOBILNYM, ANI ZA JAKIEKOLWIEK AWARIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ SPOWODOWANE PROBLEMAMI TECHNICZNYMI LUB PRZECIĄŻENIEM RUCHU W INTERNECIE, ANI ZA JAKIEKOLWIEK ICH KOMBINACJE — W TYM OBRAŻENIA LUB USZKODZENIA KOMPUTERA, TELEFONU KOMÓRKOWEGO LUB INNEGO SPRZĘTU LUB OPROGRAMOWANIA UŻYTKOWNIKA LUB INNEJ OSOBY — ZWIĄZANE LUB WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NASZEJ APLIKACJI I/LUB USŁUG.

10.14. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA (ORAZ JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE) NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY, W TYM WSZELKIE STRATY LUB SZKODY, OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERĆ WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z NASZEJ APLIKACJI I/LUB USŁUG, LUB JAKICHKOLWIEK INTERAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI NASZEJ APLIKACJI I/LUB USŁUG, ZARÓWNO ONLINE, JAK I OFFLINE.

10.15. FIRMA NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ I NIE OBIECUJE ŻADNYCH KONKRETNYCH REZULTATÓW WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z NASZEJ APLIKACJI I/LUB USŁUG. FIRMA NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE NASZE TREŚCI I/LUB USŁUGI SĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE, NIEZAWODNE, AKTUALNE, WOLNE OD BŁĘDÓW LUB WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. DLATEGO NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS KORZYSTANIA Z TAKICH TREŚCI LUB OPROGRAMOWANIA ORAZ UŻYWAĆ UZNANEGO W BRANŻY OPROGRAMOWANIA DO WYKRYWANIA I USUWANIA WIRUSÓW. NIE PONOSIMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ WIRUSY W JAKIŚ SPOSÓB POWIĄZANE Z NASZYMI TREŚCIAMI, USŁUGAMI I POWIĄZANYM OPROGRAMOWANIEM.

10.16. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE JEŚLI UZYSKUJE TREŚCI Z LUB ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ APLIKACJI (NA PRZYKŁAD POPRZEZ POBRANIE PLIKU WYSŁANEGO DO UŻYTKOWNIKA PRZEZ INNEGO UŻYTKOWNIKA) I/LUB USŁUG, ROBI TO NA WŁASNE RYZYKO I PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z NICH ORAZ WSZELKIE USZKODZENIA URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO LUB SYSTEMU KOMPUTEROWEGO, UTRATĘ DANYCH LUB INNE SZKODY, KTÓRE MOGĄ Z TEGO POWODU WYNIKNĄĆ. MY I WSZYSTKIE PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE (W TYM ZA UTRATĘ FIRMY, UTRATĘ ZYSKÓW, SPORY SĄDOWE LUB TYM PODOBNE), NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ Z NARUSZENIA UMOWY, GWARANCJI, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT LUB CZEGOŚ INNEGO, NAWET JEŚLI ZOSTANIEMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

10.17. PRZEDSTAWIONA POWYŻEJ NEGACJA I OGRANICZENIE SZKÓD SĄ ISTOTNYMI ELEMENTAMI UMOWY MIĘDZY TOBĄ A FIRMĄ — NASZA APLIKACJA I/LUB USŁUGI NIE SĄ ŚWIADCZONE BEZ TAKICH OGRANICZEŃ. ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE, USTNE LUB PISEMNE, UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD NAS ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ APLIKACJI I/LUB USŁUG, NIE TWORZĄ ŻADNEJ GWARANCJI ANI REPREZENTACJI, KTÓRE NIE SĄ WYRAŹNIE OKREŚLONE W NINIEJSZEJ UMOWIE.

10.18. ODNIESIENIE DO JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, USŁUG, PROCESÓW LUB INNYCH INFORMACJI WEDŁUG NAZWY HANDLOWEJ, ZNAKU TOWAROWEGO, PRODUCENTA, DOSTAWCY LUB W INNY SPOSÓB NIE STANOWI ANI NIE OZNACZA POPARCIA, SPONSOROWANIA, REKOMENDACJI LUB JAKIEGOKOLWIEK POWIĄZANIA Z NAMI LUB NASZĄ APLIKACJĄ.

Linki do innych stron internetowych lub aplikacji

10.19. Nasza aplikacja może od czasu do czasu zawierać linki do innych stron internetowych i/lub aplikacji („Strony internetowe i aplikacje stron trzecich”). Spółka nie ma kontroli nad dokumentami prawnymi i praktykami prywatności witryn internetowych stron trzecich. Użytkownik korzysta z witryn internetowych stron trzecich na własne ryzyko. Zalecamy zapoznanie się z informacją o ochronie prywatności i warunkami tych witryn, aby w pełni zrozumieć, jakie informacje są gromadzone i w jaki sposób są one wykorzystywane.

10.20. Aplikacja może również zawierać linki do stron internetowych i aplikacji stron trzecich, a także artykuły, zdjęcia, ilustracje, obrazy graficzne, muzykę, dźwięk, wideo, informacje, aplikacje, oprogramowanie i inne treści należące do lub pochodzące od wspomnianych stron trzecich („Treści stron trzecich”), które są ich własnością intelektualną i które są chronione zgodnie z wszelkimi odpowiednimi przepisami prawa.

10.21. Umieszczenie linków do innej strony internetowej lub aplikacji w naszej aplikacji nie oznacza, że popieramy, gwarantujemy lub zalecamy usługi, informacje, treści i/lub dane takich witryn internetowych lub aplikacji stron trzecich.

10.22. Nie sprawdzamy również treści stron trzecich pod kątem zgodności z jakimikolwiek wymogami prawnymi (prawdziwość, kompletność, dobra wiara itp.). Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje pojawiające się na stronach internetowych i w aplikacjach stron trzecich, do których użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem aplikacji lub treści stron trzecich, w tym za wszelkie opinie lub oświadczenia wyrażone na stronach internetowych i aplikacjach osób trzecich lub w ich treściach.

10.23. Fakt, że aplikacja może zawierać linki lub instrukcje pobierania plików i/lub instalowania oprogramowania stron trzecich, nie oznacza, że wspieramy i zatwierdzamy te działania.

10.24. Fakt, że aplikacja może zawierać link lub odniesienie do dowolnej witryny, produktu, usługi, informacji o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym, nie oznacza, że akceptujemy lub zalecamy powyższe.

10.25. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na opuszczenie aplikacji dla jakichkolwiek stron internetowych lub aplikacji stron trzecich (w szczególności za pomocą linku prowadzącego do stron internetowych i aplikacji stron trzecich) lub użycie lub zainstalowanie oprogramowania od stron trzecich, robi to na własne ryzyko — w momencie, gdy użytkownik opuści aplikację lub zacznie używać lub instalować oprogramowanie stron trzecich, niniejszy regulamin przestaje mieć zastosowanie do użytkownika (w odniesieniu do wszelkich stron internetowych i aplikacji oraz/lub treści stron trzecich). Podejmując dalsze działania, użytkownik powinien postępować zgodnie z obowiązującymi dokumentami (EULA, Regulaminem itp.) oraz zasadami osób, z których stron internetowych, aplikacji i innych treści będzie korzystał.

Ograniczenie odpowiedzialności

10.26. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ANI JEJ DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK OSOBY TRZECIEJ ZA ŻADNE SZKODY POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KARNE, W TYM ZA JAKIEKOLWIEK UTRACONE ZYSKI LUB DANE WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z NASZEJ APLIKACJI, TREŚCI, USŁUG LUB JAKIEGOKOLWIEK POWIĄZANEGO OPROGRAMOWANIA, DO KTÓREGO DOSTĘP UZYSKANO ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ APLIKACJI LUB USŁUG LUB KTÓRE ZOSTAŁO POBRANE Z NASZEJ APLIKACJI LUB USŁUG, NAWET JEŚLI FIRMA JEST ŚWIADOMA LUB ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK ODMIENNYCH POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, BĘDZIE ZAWSZE OGRANICZONA DO KWOTY, KTÓRA JEST RÓWNOWAŻNA LICZBIE MINUT DOSTĘPNYCH NA SALDZIE KONTA APLIKACJI UŻYTKOWNIKA W MOMENCIE ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA. WARTOŚĆ MINUT OBLICZANA JEST WEDŁUG METODY PŁATNOŚCI WYBRANEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRZY ZAKUPIE MINUT. PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD WTÓRNYCH LUB PRZYPADKOWYCH, ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI JEST OGRANICZONA W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

11. Dostęp do aplikacji. Problemy techniczne

11.1. Zalecane oprogramowanie

W celu zapewnienia najlepszej jakości połączenia i maksymalnego bezpieczeństwa komunikacji należy terminowo zaktualizować system operacyjny na komputerze, używać przeglądarki Google Chrome, nie używać VPN i monitorować wystarczającą szybkość połączenia internetowego.

11.2. Odpowiedzialność za jakość emisji

Przestrzeganie wymagań technicznych dotyczących transmisji należy do Ciebie. Problemy z komunikacją lub słaba jakość wideo mogą prowadzić do zawieszenia konta do czasu rozwiązania problemów z transmisją.

11.3. Ochrona danych

Firma dokłada wszelkich starań, aby bezpiecznie przechowywać Twoje dane i zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi do nich, a także nieuprawnionemu przetwarzaniu, kopiowaniu lub usuwaniu danych osobowych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych osobom trzecim, poza przypadkami opisanymi w umowie lub w Polityce Prywatności.

11.4. Przeniesienie dostępu do konta

Nie możesz przekazywać danych dostępowych do aplikacji i swojego konta stronom trzecim. Masz obowiązek niezwłocznie powiadomić firmę o wszystkich przypadkach utraty danych, które mogą prowadzić do uzyskania nieautoryzowanego dostępu, włamania lub utraty dostępu do Twojego konta.

11.5. Osadzanie linków w aplikacji

Osadzanie linków do aplikacji dla innej strony internetowej lub aplikacji (w tym z wykorzystaniem API) jest dozwolone pod warunkiem, że docelowa strona internetowa (aplikacja):

 • Nie narusza prawa;
 • Nie zawiera pornografii;
 • Żadna jej część nie jest usuwana ani ukrywana.

Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z umieszczenia linku, mamy prawo poprosić Cię o jego usunięcie. Mamy prawo nie wyjaśniać powodów.

11.6. Wirusy i trojany

Nie ponosimy odpowiedzialności za zainfekowanie Twojego komputera wirusami, trojanami i innymi szkodliwymi programami, nawet jeśli taka sytuacja miała miejsce z powodu korzystania z aplikacji. Zdecydowanie zalecamy zainstalowanie najnowszej wersji programu antywirusowego i regularne aktualizowanie go, aby uniknąć wycieków danych lub uszkodzenia urządzenia używanego do łączenia się z Internetem.

11.7. Zmiany w aplikacji

Spółka nie gwarantuje nieprzerwanego działania aplikacji przez 24/7. Konserwacja aplikacji może zostać zakończona w dowolnym momencie, z ostrzeżeniem lub bez niego.

Aplikacja stale się zmienia i aktualizuje. Jesteśmy uprawnieni do zmiany aplikacji w dowolnym momencie bez ostrzeżenia i jakiegokolwiek odszkodowania, które może mieć wpływ na Ciebie.

12. Zachowanie poufności

12.1. Dane dotyczące użytkownika

Nie wolno Ci ujawniać imion użytkowników, ich pseudonimów, znaków rozpoznawczych, preferencji seksualnych, tematów dyskusji ani żadnych innych danych osobowych, które zostały Ci udostępnione w trakcie komunikacji. Postanowienie to obowiązuje na stałe, nawet po rozwiązaniu umowy.

12.2. Zakaz wymiany informacji kontaktowych

Użytkownikom nie wolno ujawniać żadnych informacji umożliwiających kontakt z innymi użytkownikami poza aplikacją. W szczególności zabrania się przekazywania numerów telefonów, kont w komunikatorach lub adresów stron mediów społecznościowych itp. Użytkownik jest zobowiązany do udzielenia wyraźnej odpowiedzi odmownej na każde żądanie podania osobistych danych kontaktowych.

13. Komunikacja. Rozwiązanie umowy

13.1. Wiadomości od spółki

Od czasu do czasu będziemy wysyłać Ci wiadomości związane z pracą aplikacji i jej nowymi funkcjami. Należy regularnie sprawdzać czaty obsługi klienta i wiadomości e-mail, aby nie przegapić ważnych informacji od nas.

13.2. Przeniesienie praw wynikających z umowy

Nie jesteś uprawniony do przeniesienia swoich praw wynikających z umowy na strony trzecie. Możemy przenieść nasze prawa wynikające z umowy bez żadnych ograniczeń w wyniku dziedziczenia, cesji lub innych transakcji. Jesteśmy zobowiązani poinformować Cię za pośrednictwem czatu pomocy technicznej w aplikacji lub pocztą elektroniczną, jeśli prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy zostaną przekazane stronie trzeciej.

13.3. Rozwiązanie umowy

Mamy prawo do wprowadzania zmian w umowie bez zgody użytkowników. Zmiany te zostaną odzwierciedlone w umowie umieszczonej w domenie publicznej. W przypadku, gdy nie zgadzasz się ze zmianami wprowadzonymi do umowy, masz prawo do rozwiązania jej.

13.4. Rozwiązanie umowy

Przysługuje Ci prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie. W tym celu należy natychmiast zaprzestać korzystania z aplikacji.

Mamy również prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie. Włącznie z prawem do tego w przypadku, gdy użytkownik nie korzysta z aplikacji (nie loguje się na swoje konto) przez okres dłuższy niż rok. W rezultacie Twoje konto zostanie usunięte.

14. Działania niezgodne z prawem

14.1. Zastrzegamy sobie prawo do rozpatrywania skarg lub zgłaszanych naruszeń niniejszej umowy oraz do podejmowania wszelkich działań, które uznamy za stosowne, w tym między innymi do zgłaszania wszelkich podejrzeń o nielegalne zachowanie urzędnikom organów ścigania, organom regulacyjnym lub innym stronom trzecim oraz ujawniania wszelkich informacji związanych z Twoim profilem, które są niezbędne lub odpowiednie dla takich osób lub podmiotów, w tym adresów e-mail, historii użytkowania, adresów IP, informacji o ruchu drogowym itp.

15. Inne kwestie

15.1. Nieważność części Umowy

W przypadku, gdy jakakolwiek klauzula umowy zostanie uznana za nieważną, błędną lub w inny sposób nie mającą zastosowania, pozostała część Umowy zachowa pełną moc prawną.

15.2. Okres ważności

Umowa wchodzi w życie z dniem rejestracji i pozostaje ważna przez okres korzystania z aplikacji lub do czasu rozwiązania lub zastąpienia umowy nowym dokumentem.

15.3. Obowiązujące prawo

Do umowy należy stosować prawo obowiązujące w Belize bez względu na konflikty przepisów prawa. W przypadku jakichkolwiek sporów prawnych, należy je rozstrzygnąć przed sądem w Belize.

15.4. Okres reklamacji

Wszelkie wnioski w związku z aplikacją należy składać w ciągu jednego roku od daty złożenia skargi. Po upływie tego terminu takie prawo zostanie utracone na zawsze, a złożenie takiego roszczenia należy uznać za zakazane.

15.5. Trybunał Sprawiedliwości

Niniejszym zgadzasz się, że w przypadku naruszenia umowy z Twojej strony poniesiemy nieodwracalne straty. W takim przypadku będziemy mieli prawo (bez żadnych dowodów utraty) do otrzymania ochrony prawnej. Jednakże ochrona prawna nie oznacza, że nie będziemy uzyskiwać innych środków odwoławczych dostępnych w świetle obowiązującego prawa.

15.6. Dane, które możemy wykorzystywać

W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu między spółką a użytkownikiem, spółka zastrzega sobie również prawo do wykorzystania jako dowodu potwierdzającego, że użytkownik faktycznie korzystał z aplikacji (w niektórych przypadkach — jako dowód, że jest rzeczywistym właścicielem konta) i przekazania właściwemu organowi następujących informacji: awatar, zrzuty ekranu wykonane przez system podczas wyszukiwania rozmówców, Twój adres IP, Twój kraj, region i miasto, typ przeglądarki i system operacyjny, z którego korzystano.

15.7. Język umowy

Niniejszy dokument jest sporządzony w różnych językach. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub nieporozumień dotyczących treści lub rozbieżności w interpretacji, tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.

15.8. Nazwy klauzul i podpunktów

Nazwy klauzul i podpunktów umowy nie są uważane za część merytoryczną tych klauzul i podane są wyłącznie dla wygody.

15.9. Adres do korespondencji

Wiadomości dotyczące naruszeń umowy przez użytkowników należy wysyłać na adres: warning@coomeet.com w celu szybkiego otrzymania odpowiedzi.

Pozostałe wiadomości dotyczące Umowy lub działania aplikacji należy przesyłać na adres: support@coomeet.com

Aktualna wersja umowy jest dostępna pod następującym adresem: https://coomeet.com/pl/agreement.